SFS 2013:965 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

130965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i vägtrafikskattelagen

(2006:227) ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, av följande lydelse.

1 kap.

6 a §

Med skattepliktig för första gången avses den tidpunkt då ett fordon

för första gången blir skattepliktigt enligt 2 kap. 1 § eller, om lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt är tillämplig, enligt
3 § den lagen.

Om ett fordon har registrerats i ett annat land än Sverige före den tidpunkt

som avses i första stycket, ska i stället med skattepliktig för första gången av-
ses den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i ett annat land
enligt uppgift i vägtrafikregistret.

Om det vid tillämpningen av andra stycket inte går att fastställa den tid-

punkt då fordonet för första gången har registrerats i ett annat land, ska i stäl-
let med skattepliktig för första gången avses den 1 januari det år som utgör
fordonsåret enligt 1 kap. 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den nya bestämmelsen i 1 kap. 6 a § ska inte tillämpas vid befrielse från

fordonsskatt enligt 2 kap. 11 a § om fordonet före ikraftträdandet var befriat
från fordonsskatt.

3. I övrigt gäller fortfarande äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som av-

ser tid före den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

SFS 2013:965

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013