SFS 2013:967 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

130967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 4 §, 30 kap. 4 § och 66 kap.

27 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

Skatteavdrag ska inte göras från ersättning för arbete om

1. ersättningen understiger 100 kronor,
2. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att

betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor,

3. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att

betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 10 000 kronor och

a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
b) ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren be-

driver,

c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse

som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken om att ersättningen ska an-
ses som inkomst av anställning, samt

d) det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller

förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, eller

4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en ideell förening som har

till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4�6 och 10 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) och det kan antas att det som föreningen
sammanlagt kommer att betala ut under kalenderåret understiger ett halvt
prisbasbelopp.

30 kap.

4 §

2

En inkomstdeklaration ska lämnas av

1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande

subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller mot-
svarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts,
vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,

2. sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i

7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under beskatt-
ningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen,

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2011:1289.

SFS 2013:967

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:967

3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag

för dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under
beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, och

4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastig-

hetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel
eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas.

66 kap.

27 §

3

Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av

ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år
från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskatt-
ning
) om

1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgifts-

skyldige

a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskatt-

ning,

b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift,

eller

d) inte har lämnat begärt varuprov,
2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska

rättas,

3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande har saknats eller varit

felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte har varit skyldig att lämna
inkomstdeklaration,

4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma skatt

eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett
annat beskattningsår eller en annan person,

b) om fastighetstaxering,
c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsav-

gifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),

d) enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kom-

muner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,

e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller

enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
m.fl., eller

f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om pris-

sättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av
sådant prissättningsbesked,

5. en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en inves-

tering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut som avses i 7 kap. 9 §
inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat villkor i beslutet, eller

6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången på

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.

3 Senaste lydelse 2012:387.

background image

3

SFS 2013:967

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013