SFS 2013:967 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

130967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PPJDBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PPJDBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:PPJDBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PPJDBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PPJDBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PPJDBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:PPJDBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:PPJDEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PPJDEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:PPJDBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:PPJDBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 10 kap. 4 �, 30 kap. 4 � och 66 kap.</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">27 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteavdrag ska inte g�ras fr�n ers�ttning f�r arbete om</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. ers�ttningen understiger 100 kronor,<br/>2. det kan antas att den ers�ttning som utbetalaren sammanlagt kommer att</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betala ut till mottagaren under kalender�ret understiger 1 000 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. det kan antas att den ers�ttning som utbetalaren sammanlagt kommer att</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betala ut till mottagaren under kalender�ret understiger 10 000 kronor och</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">a) utbetalaren �r en fysisk person eller ett d�dsbo,<br/>b) ers�ttningen inte utg�r utgift i en n�ringsverksamhet som utbetalaren be-</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">driver,</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">c) utbetalaren och mottagaren inte har tr�ffat en s�dan �verenskommelse</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som avses i 25 kap. 13 � 4 socialf�rs�kringsbalken om att ers�ttningen ska an-<br/>ses som inkomst av anst�llning, samt</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">d) det inte �r fr�ga om s�dan ers�ttning till en f�rmyndare, god man eller</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltare som avses i 12 kap. 16 � f�r�ldrabalken, eller</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. ers�ttningen betalas ut till en idrottsut�vare av en ideell f�rening som har</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">till �ndam�l att fr�mja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 ��<br/>inkomstskattelagen (1999:1229) och det kan antas att det som f�reningen<br/>sammanlagt kommer att betala ut under kalender�ret understiger ett halvt<br/>prisbasbelopp.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>30 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En inkomstdeklaration ska l�mnas av </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. aktiebolag, ekonomiska f�reningar och s�dana stiftelser, andra liknande</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">subjekt eller andra tillg�ngsmassor som enligt stiftelsef�rordnande eller mot-<br/>svarande best�mmelse har till huvudsakligt �ndam�l att tillgodose viss sl�kts,<br/>vissa sl�kters eller best�mda fysiska personers ekonomiska intressen,</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. s�dana ideella f�reningar och registrerade trossamfund som avses i</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">7 kap. 3 � inkomstskattelagen (1999:1229), om int�kterna under beskatt-<br/>nings�ret har �verstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 � den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:1289.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:967</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:967</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. andra juridiska personer �n s�dana som avses i 1 och 2, med undantag</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">f�r d�dsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga int�kterna under<br/>beskattnings�ret har uppg�tt till sammanlagt minst 200 kronor, och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. andra juridiska personer �n d�dsbon f�r vilka underlag f�r statlig fastig-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">hetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt p� pensionsmedel<br/>eller s�rskild l�neskatt p� pensionskostnader ska fastst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>66 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut om ompr�vning till nackdel f�r den som beslutet g�ller av</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 � f�r meddelas inom sex �r<br/>fr�n utg�ngen av det kalender�r d� beskattnings�ret har g�tt ut (<i>efterbeskatt-<br/>ning</i>) om</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats p� grund av att den uppgifts-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldige</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">a) under f�rfarandet har l�mnat oriktig uppgift till ledning f�r egen beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ning,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">b) har l�mnat oriktig uppgift i ett m�l om egen beskattning,<br/>c) inte har l�mnat en deklaration eller l�tit bli att l�mna en beg�rd uppgift,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">d) inte har l�mnat beg�rt varuprov,<br/>2. en felr�kning, felskrivning eller n�got annat uppenbart f�rbiseende ska</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">r�ttas,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. kontrolluppgift som ska l�mnas utan f�rel�ggande har saknats eller varit</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">felaktig och den som uppgiften ska l�mnas f�r inte har varit skyldig att l�mna<br/>inkomstdeklaration,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">4. det f�ranleds av ett beslut i ett �rende eller m�l<br/>a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 �, eller samma skatt</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">eller avgift som avses i 2 kap. 2 �, men f�r en annan redovisningsperiod, ett<br/>annat beskattnings�r eller en annan person,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">b) om fastighetstaxering,<br/>c) om utl�ndsk skatt eller om obligatoriska utl�ndska socialf�rs�kringsav-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">gifter som avses i 62 kap. 6 � inkomstskattelagen (1999:1229),</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">d) enligt lagen (2005:807) om ers�ttning f�r viss merv�rdesskatt f�r kom-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">muner, landsting, kommunalf�rbund och samordningsf�rbund,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">enligt lagen (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta eller<br/>lagen (1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta artister<br/>m.fl., eller</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">f) om Skatteverkets priss�ttningsbesked enligt lagen (2009:1289) om pris-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">s�ttningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om �ndring av<br/>s�dant priss�ttningsbesked,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. en f�rening eller ett registrerat trossamfund inte har genomf�rt en inves-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">tering inom den tid som f�reskrivs i ett s�dant beslut som avses i 7 kap. 9 �<br/>inkomstskattelagen eller inte har f�ljt ett annat villkor i beslutet, eller</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. det f�ranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 �.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 och till�mpas f�rsta g�ngen p�</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">beskattnings�r som b�rjar efter den 31 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2012:387.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:967</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 10 kap. 4 �, 30 kap. 4 � och 66 kap.

27 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.

4 �

Skatteavdrag ska inte g�ras fr�n ers�ttning f�r arbete om

1. ers�ttningen understiger 100 kronor,
2. det kan antas att den ers�ttning som utbetalaren sammanlagt kommer att

betala ut till mottagaren under kalender�ret understiger 1 000 kronor,

3. det kan antas att den ers�ttning som utbetalaren sammanlagt kommer att

betala ut till mottagaren under kalender�ret understiger 10 000 kronor och

a) utbetalaren �r en fysisk person eller ett d�dsbo,
b) ers�ttningen inte utg�r utgift i en n�ringsverksamhet som utbetalaren be-

driver,

c) utbetalaren och mottagaren inte har tr�ffat en s�dan �verenskommelse

som avses i 25 kap. 13 � 4 socialf�rs�kringsbalken om att ers�ttningen ska an-
ses som inkomst av anst�llning, samt

d) det inte �r fr�ga om s�dan ers�ttning till en f�rmyndare, god man eller

f�rvaltare som avses i 12 kap. 16 � f�r�ldrabalken, eller

4. ers�ttningen betalas ut till en idrottsut�vare av en ideell f�rening som har

till �ndam�l att fr�mja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 ��
inkomstskattelagen (1999:1229) och det kan antas att det som f�reningen
sammanlagt kommer att betala ut under kalender�ret understiger ett halvt
prisbasbelopp.

30 kap.

4 �

2

En inkomstdeklaration ska l�mnas av

1. aktiebolag, ekonomiska f�reningar och s�dana stiftelser, andra liknande

subjekt eller andra tillg�ngsmassor som enligt stiftelsef�rordnande eller mot-
svarande best�mmelse har till huvudsakligt �ndam�l att tillgodose viss sl�kts,
vissa sl�kters eller best�mda fysiska personers ekonomiska intressen,

2. s�dana ideella f�reningar och registrerade trossamfund som avses i

7 kap. 3 � inkomstskattelagen (1999:1229), om int�kterna under beskatt-
nings�ret har �verstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 � den lagen,

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2011:1289.

SFS 2013:967

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:967

3. andra juridiska personer �n s�dana som avses i 1 och 2, med undantag

f�r d�dsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga int�kterna under
beskattnings�ret har uppg�tt till sammanlagt minst 200 kronor, och

4. andra juridiska personer �n d�dsbon f�r vilka underlag f�r statlig fastig-

hetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt p� pensionsmedel
eller s�rskild l�neskatt p� pensionskostnader ska fastst�llas.

66 kap.

27 �

3

Ett beslut om ompr�vning till nackdel f�r den som beslutet g�ller av

ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 � f�r meddelas inom sex �r
fr�n utg�ngen av det kalender�r d� beskattnings�ret har g�tt ut (efterbeskatt-
ning
) om

1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats p� grund av att den uppgifts-

skyldige

a) under f�rfarandet har l�mnat oriktig uppgift till ledning f�r egen beskatt-

ning,

b) har l�mnat oriktig uppgift i ett m�l om egen beskattning,
c) inte har l�mnat en deklaration eller l�tit bli att l�mna en beg�rd uppgift,

eller

d) inte har l�mnat beg�rt varuprov,
2. en felr�kning, felskrivning eller n�got annat uppenbart f�rbiseende ska

r�ttas,

3. kontrolluppgift som ska l�mnas utan f�rel�ggande har saknats eller varit

felaktig och den som uppgiften ska l�mnas f�r inte har varit skyldig att l�mna
inkomstdeklaration,

4. det f�ranleds av ett beslut i ett �rende eller m�l
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 �, eller samma skatt

eller avgift som avses i 2 kap. 2 �, men f�r en annan redovisningsperiod, ett
annat beskattnings�r eller en annan person,

b) om fastighetstaxering,
c) om utl�ndsk skatt eller om obligatoriska utl�ndska socialf�rs�kringsav-

gifter som avses i 62 kap. 6 � inkomstskattelagen (1999:1229),

d) enligt lagen (2005:807) om ers�ttning f�r viss merv�rdesskatt f�r kom-

muner, landsting, kommunalf�rbund och samordningsf�rbund,

e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller

enligt lagen (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta eller
lagen (1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta artister
m.fl., eller

f) om Skatteverkets priss�ttningsbesked enligt lagen (2009:1289) om pris-

s�ttningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om �ndring av
s�dant priss�ttningsbesked,

5. en f�rening eller ett registrerat trossamfund inte har genomf�rt en inves-

tering inom den tid som f�reskrivs i ett s�dant beslut som avses i 7 kap. 9 �
inkomstskattelagen eller inte har f�ljt ett annat villkor i beslutet, eller

6. det f�ranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 och till�mpas f�rsta g�ngen p�

beskattnings�r som b�rjar efter den 31 december 2013.

3 Senaste lydelse 2012:387.

background image

3

SFS 2013:967

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;