SFS 2013:969 Lag om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

130969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen
(2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 och 2 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen
(2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i nämnda lag ska ha
följande lydelse.

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

2 §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b�11 medges be-

frielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den en-
ergiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från
svavelskatt

17. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för framställ-
ning av värme i en anlägg-
ning för vilken utsläpps-
rätter ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen om
handel med utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

�

b) i annan
värmeproduktion

�

20 procent

�

SFS 2013:969

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:969

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den kol-
dioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)