SFS 2013:970 Lag om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

130970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen
(2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om
ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:681) om ändring i
lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i nämnda lag
ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 § Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra
stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 11 41,

2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som upp-
fyller krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 25 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter

2 kr 60 öre per liter

2 kr 60 öre per liter

5 kr 85 öre per
liter
4 kr 6 öre per
liter

b) miljöklass 2

3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre per liter 5 kr 88 öre per

liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1
eller 7

4 kr 7 öre
per liter

2 kr 60 öre per liter 6 kr 67 öre per

liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja, die-
selbrännolja, foto-
gen, m.m. som

SFS 2013:970

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:970

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent de-
stillat vid 350°C,

850 kr per m

3

3 218 kr per m

3

4 068 kr per m

3

b) inte har för-
setts med märk-
och färgämnen
och ger minst 85
volymprocent de-
stillat vid 350°C,
tillhörig

miljöklass 1

1 833 kr
per m

3

3 218 kr per m

3

5 051 kr
per m

3

miljöklass 2

2 113 kr
per m

3

3 218 kr per m

3

5 331 kr
per m

3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 259 kr
per m

3

3 218 kr per m

3

5 477 kr
per m

3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av motor-
drivet fordon, far-
tyg eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål
än som avses
under a

1 092 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

4 477 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av motor-
drivet fordon, far-
tyg eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

2 409 kr per
1 000 m

3

2 409 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål
än som avses
under a

939 kr per
1 000 m

3

2 409 kr per
1 000 m

3

3 348 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

3 446 kr per
1 000 kg

7. 2710 11 31

Flygbensin med
en blyhalt om
högst 0,005 gram
per liter

3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

5 kr 88 öre
per liter

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt