SFS 2013:971 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

130971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på
skattekonto av vissa stöd beslutade av
arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1999:591) om

kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndig-
het och Rederinämnden samt 1 § ska ha följande lydelse.

Lag om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den
offentliga arbetsförmedlingen och Rederinämnden

1 §

2

Anställningsstöd, stöd till utbildningsvikariat, stöd till skyddat arbete

hos en offentlig arbetsgivare och stöd till yrkesintroduktion som beslutats av
den offentliga arbetsförmedlingen samt sjöfartsstöd som beslutats av Rederi-
nämnden får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skatte-
konto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de stöd som ska krediteras

skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2011:1396.

SFS 2013:971

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;