SFS 2013:974 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

130974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a § i lagen (1988:688) om kon-

taktförbud ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Kontaktförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i en

bostad som brukas gemensamt med annan, om det på grund av särskilda om-
ständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att
begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid (kontaktförbud
avseende gemensam bostad).

Kontaktförbud avseende gemensam bostad får meddelas endast om
1. skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller

men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla,
och

2. den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den

mot vilken förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina per-
sonliga tillhörigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:186, bet. 2013/14:JuU6, rskr. 2013/14:68.

2 Senaste lydelse 2011:487.

SFS 2013:974

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;