SFS 2014:151 Lag om ändring i utsökningsbalken

140151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOLCJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOLCJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FOLCJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FOLCJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOLCJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FOLCJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FOLCJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOLCJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i uts�kningsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 mars 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 9 kap. 2 och 47 �� uts�knings-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">balken ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En auktion ska kung�ras i god tid och p� l�mpligt s�tt. Om det kan f�r-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">utses att ett sammantr�de beh�ver h�llas f�r f�rdelning av k�peskillingen, ska<br/>kung�relsen inneh�lla uppgift om sammantr�det.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kanden, g�lden�ren och annan k�nd sak�gare vars r�tt ber�rs av f�rs�lj-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ningen ska i god tid underr�ttas s�rskilt, om inte en underr�ttelse �r uppenbart<br/>obeh�vlig.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett bud f�r inte godtas, om det �r sannolikt att en avsev�rt h�gre k�pe-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skilling kan uppn�s.</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en tredje man har handpantr�tt eller retentionsr�tt i utm�tt egendom</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och egendomen ska s�ljas f�r fordran med s�mre r�tt, f�r f�rs�ljning ske<br/>endast om k�peskillingen r�cker till betalning av tredje mannens fordran.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots f�rsta och andra styckena ska ett bud godtas, om samtliga ber�rda</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sak�gare medger det.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">K�peskillingen f�r egendomen ska betalas genast efter det att ett bud</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">har godtagits. Kronofogdemyndigheten f�r dock ge anst�nd med betalningen<br/>utom i fr�ga om handpenning. Egendomen ska h�llas inne till dess full betal-<br/>ning sker.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om k�peskillingen eller handpenning inte betalas genast efter det att budet</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">har godtagits, ska egendomen bjudas ut p� nytt.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om anst�nd har getts, blir budet ogiltigt, om full betalning inte sker inom</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskriven tid.</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det inte l�mnas n�got bud som godtas och fullf�ljs genom att k�pe-</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skillingen eller handpenning betalas genast, ska ett nytt f�rs�ljningsf�rs�k<br/>g�ras, om inte s�kanden avst�r fr�n det. Detsamma g�ller, om ett bud har<br/>blivit ogiltigt enligt 5 � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om tv� auktioner har h�llits utan att egendomen har blivit s�ld och det sak-</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">nas anledning att anta att egendomen kan s�ljas inom rimlig tid, ska ett nytt<br/>f�rs�ljningsf�rs�k inte g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:151</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:151</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en ny auktion ska h�llas, g�ller 25 ��. Anm�lan av en fordran som har</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skett f�r en auktion g�ller �ven f�r ett senare f�rs�ljningsf�rs�k.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett nytt f�rs�ljningsf�rs�k inte ska g�ras, ska utm�tningen h�vas. Detta</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">g�ller dock inte medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan<br/>vidtagna �tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r en ny auktion h�lls sedan ett bud har blivit ogiltigt enligt 5 � tredje</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">stycket, ska handpenningen anv�ndas till betalning av f�rr�ttningskostna-<br/>derna f�r den f�rra auktionen och f�r v�rd och f�rvaltning av egendomen fr�n<br/>det att budet blev ogiltigt till dess att den nya auktionen h�lls. Om k�pe-<br/>skillingen vid den nya auktionen �r l�gre �n det bud som har godtagits vid den<br/>f�rra, ska �terstoden av handpenningen anv�ndas f�r att t�cka skillnaden. Det<br/>som inte beh�ver tas i anspr�k ska �terl�mnas n�r k�peskillingen vid den nya<br/>auktionen har betalats. Om inte egendomen blir s�ld vid den nya auktionen, �r<br/>hela handpenningen f�rverkad.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en ny auktion inte h�lls, ska handpenningen anv�ndas till betalning av</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rr�ttningskostnader som inte har kommit till nytta. Det som inte beh�ver tas<br/>i anspr�k ska �terl�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2014.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 27 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 9 kap. 2 och 47 �� uts�knings-

balken ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.

2 �

En auktion ska kung�ras i god tid och p� l�mpligt s�tt. Om det kan f�r-

utses att ett sammantr�de beh�ver h�llas f�r f�rdelning av k�peskillingen, ska
kung�relsen inneh�lla uppgift om sammantr�det.

S�kanden, g�lden�ren och annan k�nd sak�gare vars r�tt ber�rs av f�rs�lj-

ningen ska i god tid underr�ttas s�rskilt, om inte en underr�ttelse �r uppenbart
obeh�vlig.

4 �

Ett bud f�r inte godtas, om det �r sannolikt att en avsev�rt h�gre k�pe-

skilling kan uppn�s.

Om en tredje man har handpantr�tt eller retentionsr�tt i utm�tt egendom

och egendomen ska s�ljas f�r fordran med s�mre r�tt, f�r f�rs�ljning ske
endast om k�peskillingen r�cker till betalning av tredje mannens fordran.

Trots f�rsta och andra styckena ska ett bud godtas, om samtliga ber�rda

sak�gare medger det.

5 �

K�peskillingen f�r egendomen ska betalas genast efter det att ett bud

har godtagits. Kronofogdemyndigheten f�r dock ge anst�nd med betalningen
utom i fr�ga om handpenning. Egendomen ska h�llas inne till dess full betal-
ning sker.

Om k�peskillingen eller handpenning inte betalas genast efter det att budet

har godtagits, ska egendomen bjudas ut p� nytt.

Om anst�nd har getts, blir budet ogiltigt, om full betalning inte sker inom

f�reskriven tid.

6 �

Om det inte l�mnas n�got bud som godtas och fullf�ljs genom att k�pe-

skillingen eller handpenning betalas genast, ska ett nytt f�rs�ljningsf�rs�k
g�ras, om inte s�kanden avst�r fr�n det. Detsamma g�ller, om ett bud har
blivit ogiltigt enligt 5 � tredje stycket.

Om tv� auktioner har h�llits utan att egendomen har blivit s�ld och det sak-

nas anledning att anta att egendomen kan s�ljas inom rimlig tid, ska ett nytt
f�rs�ljningsf�rs�k inte g�ras.

1 Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167.

SFS 2014:151

Utkom fr�n trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:151

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om en ny auktion ska h�llas, g�ller 25 ��. Anm�lan av en fordran som har

skett f�r en auktion g�ller �ven f�r ett senare f�rs�ljningsf�rs�k.

Om ett nytt f�rs�ljningsf�rs�k inte ska g�ras, ska utm�tningen h�vas. Detta

g�ller dock inte medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan
vidtagna �tg�rder.

7 �

N�r en ny auktion h�lls sedan ett bud har blivit ogiltigt enligt 5 � tredje

stycket, ska handpenningen anv�ndas till betalning av f�rr�ttningskostna-
derna f�r den f�rra auktionen och f�r v�rd och f�rvaltning av egendomen fr�n
det att budet blev ogiltigt till dess att den nya auktionen h�lls. Om k�pe-
skillingen vid den nya auktionen �r l�gre �n det bud som har godtagits vid den
f�rra, ska �terstoden av handpenningen anv�ndas f�r att t�cka skillnaden. Det
som inte beh�ver tas i anspr�k ska �terl�mnas n�r k�peskillingen vid den nya
auktionen har betalats. Om inte egendomen blir s�ld vid den nya auktionen, �r
hela handpenningen f�rverkad.

Om en ny auktion inte h�lls, ska handpenningen anv�ndas till betalning av

f�rr�ttningskostnader som inte har kommit till nytta. Det som inte beh�ver tas
i anspr�k ska �terl�mnas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

;