SFS 2014:1018 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

141018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 3 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

En AIF-förvaltare ska ha en riskhanteringsfunktion som är åtskild från

förvaltarens operativa enheter.

En AIF-förvaltare ska ha lämpliga riskhanteringssystem som kan identi-

fiera, mäta, hantera och övervaka de risker som är relevanta för den alterna-
tiva investeringsfonden. AIF-förvaltaren ska inte ensidigt eller mekaniskt för-
lita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att be-
döma kreditvärdigheten hos fondens tillgångar. Riskhanteringssystemen ska
ses över regelbundet och minst en gång per år.

En AIF-förvaltares riskhanteringsfunktion ska särskilt
1. se till att det införs ett lämpligt och dokumenterat förfarande att tilläm-

pas vid investeringar för den alternativa investeringsfondens räkning i syfte
att säkerställa att sådana investeringar överensstämmer med fondens investe-
ringsstrategi, mål och riskprofil,

2. säkerställa att riskerna i varje enskild placering och deras samlade effekt

på fonden fortlöpande kan identifieras, mätas, hanteras och övervakas kor-
rekt, samt

3. säkerställa att fondens riskprofil motsvarar dess investeringsstrategi och

mål som de kommer till uttryck i fondbestämmelser, bolagsordning eller mot-
svarande regelverk.

1 Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU av den 21 maj 2013 om änd-
ring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut,
direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser före-
tag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv
2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor
förlitan på kreditbetyg, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2014:1018

Utkom från trycket
den 15 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1018

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 21 december 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Henrik Lennefeldt
(Finansdepartementet)