SFS 2014:1023 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

141023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 §, 6 a kap. 1 § och 9 kap.

3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

2

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med

bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från
vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fiske-
licens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats
enligt fiskelagen (1993:787).

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i

bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en
sådan produkt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras

av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan
statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne.
Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan
båt.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsätt-

ningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart,
om inte något annat anges i beslutet.

6 a kap.

1 §

3

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364.

2 Senaste lydelse 2007:779.

3 Senaste lydelse 2013:1004.

SFS 2014:1023

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1023

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

9 kap.

3 §

4

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skat-

ten på bränsle om någon har

1. förbrukat bensin i skepp, när skeppet inte använts för privat ändamål,
2. förbrukat bensin i båt för vilken fiskelicens, som inte är begränsad till

fiske enbart i enskilt vatten, meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten
inte använts för privat ändamål,

3. förbrukat annat bränsle än sådant som avses i 2 kap. 1 § första stycket

3 a i båt utan fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt
vatten, när båten inte använts för privat ändamål,

4. förbrukat annat bränsle än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), dock inte

annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 11 31), i luftfartyg, när luftfartyget
inte använts för privat ändamål.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Ett fartygstillstånd som har meddelats med stöd av 21 § fiskelagen

(1993:787) i dess lydelse före den 1 oktober 2014 gäller som en fiskelicens
med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra vill-
kor som följer av fartygstillståndet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

�ndamål

Bränsle som
inte ger be-
frielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

4. Förbrukning i
båt för vilken
medgivande enligt
2 kap. 9 § eller
fiskelicens som
inte är begränsad
till fiske enbart i
enskilt vatten
meddelats enligt
fiskelagen
(1993:787), när
båten inte an-
vänds för privat
ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4 Senaste lydelse 2008:204.