SFS 2014:1024 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

141024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1497) om ändring i
den lagen ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

2

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364.

2 Senaste lydelse 2013:969.

Ändamål

Bränsle som
inte ger be-
frielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

4. Förbrukning i
båt för vilken
medgivande enligt
2 kap. 9 § eller
fiskelicens som
inte är begränsad
till fiske enbart i
enskilt vatten
meddelats enligt
fiskelagen
(1993:787), när
båten inte an-
vänds för privat
ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

SFS 2014:1024

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1024

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)