SFS 2014:1029 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

141029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 10 juli 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 2 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

1 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för förskoleklass,

grundskola eller grundsärskola eller för fritidshem som anordnas vid en skol-
enhet med någon av dessa skolformer ska ha kommit in till Statens skolin-
spektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers

möjlighet att fullfölja sin utbildning.

3 §

Beslut i ett ärende som avses i 1 § första stycket ska om möjligt fattas

före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett ärende
enligt 1 § andra stycket ska prövas skyndsamt.

4 §

1 När en enskild huvudman har godkänts för en utbildning ska utbild-

ningen starta senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkännan-
det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Per-Anders Svensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Tidigare 4 § upphävd genom 2011:506.

SFS 2014:1029

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014