SFS 2014:1408 Lag om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden

141408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om
utbyte av upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering

och Hongkong SAR:s regering undertecknade den 22 augusti 2014 ska gälla
som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilagan till
denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen trä-

der i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den
dag då lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:7, bet. 2014/15:SkU8, rskr. 2014/15:13.

SFS 2014:1408

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

2

SFS 2014:1408

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
AND THE GOVERNMENT OF THE HONG
KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE RE-
GION OF THE PEOPLE`S REPUBLIC OF
CHINA FOR THE EXCHANGE OF INFO-
MATION RELATING TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the Hong Kong Special
Administrative Region of the People`s Repub-
lic of China, desiring to conclude an Agree-
ment for the exchange of information relating
to tax matters, have agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of the Contract-

ing Parties shall provide assistance through ex-
change of information that is foreseeably rele-
vant to the administration and enforcement of
the internal laws of the Contracting Parties
concerning taxes covered by this Agreement.
Such information shall include information
that is foreseeably relevant to the determina-
tion, assessment and collection of such taxes,
the recovery and enforcement of tax claims, or
the investigation or prosecution of tax matters.
Information shall be exchanged in accordance
with the provisions of this Agreement and shall
be treated as confidential in the manner pro-
vided in Article 7. The rights and safeguards
secured to persons by the laws or administra-
tive practice of the requested Party remain ap-
plicable to the extent that they do not unduly
prevent or delay effective exchange of infor-
mation.

2. This Agreement shall not affect the appli-

cation in the Contracting Parties of the provi-
sions on mutual legal assistance in criminal
matters.

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVE-
RIGES REGERING OCH FOLKREPUBLI-
KEN KINAS S�RSKILDA ADMINISTRA-
TIVA REGION HONGKONGS REGERING
OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I
SKATTE�RENDEN

Konungariket Sveriges regering och Folkre-

publiken Kinas särskilda administrativa region
Hongkongs regering, som önskar ingå ett avtal
om utbyte av upplysningar i skatteärenden, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande parterna ska biträda varandra med hand-
räckning genom utbyte av upplysningar som
kan antas vara relevanta vid administration och
verkställighet av de avtalsslutande parternas
interna lagstiftning avseende skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbe-
griper upplysningar som kan antas vara rele-
vanta för fastställande, beskattning och upp-
börd av sådana skatter, för indrivning och
andra exekutiva åtgärder beträffande skatte-
fordringar eller för utredning eller åtal i skatte-
ärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal och ska hål-
las hemliga på sätt som anges i artikel 7. De
rättigheter som tillkommer personer enligt den
anmodade partens lagstiftning eller administra-
tiva praxis förblir tillämpliga i den utsträckning
de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett
effektivt utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen

i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

background image

3

SFS 2014:1408

Article 2

Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to pro-

vide information which is neither held by its
authorities nor in the possession or control of
persons who are within its jurisdiction.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes to which this Agreement ap-

plies are:

(a) in the case of the Hong Kong Special

Administrative Region,

(i) profits tax;
(ii) salaries tax; and
(iii) property tax;
whether or not charged under personal as-

sessment;

(b) in the case of Sweden,
(i) taxes on income, profits and salaries;
(ii) taxes on dividends, royalties and capital

gains;

(iii) taxes on net wealth; and
(iv) taxes in other categories, except cus-

toms duties, namely:

� estate, inheritance or gift taxes;
� taxes on immovable or movable property;
� consumption taxes; and
� taxes on goods and services.
2. This Agreement shall also apply to any

identical taxes imposed after the date of signa-
ture of the Agreement in addition to or in place
of the existing taxes. This Agreement shall also
apply to any substantially similar taxes im-
posed after the date of signature of the Agree-
ment in addition to or in place of the existing
taxes if the competent authorities of the Con-
tracting Parties so agree. The competent au-
thorities of the Contracting Parties shall notify
each other of any substantial changes to the
taxation and related information gathering
measures covered by the Agreement.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att

lämna upplysningar som varken innehas av
dess myndigheter eller innehas eller kontrolle-
ras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av detta avtal är

följande:

a) i den särskilda administrativa regionen

Hongkong,

1) skatt på vinster,
2) skatt på löner, och
3) fastighetsskatt,
oavsett om beskattningsanspråk görs vid en

enskild beskattning,

b) i Sverige,
1) skatter på inkomster, vinster och löner,
2) skatter på utdelningar, royalty och kapi-

talvinster,

3) skatter på förmögenhet, och
4) andra kategorier av skatter, med undantag

för tullavgifter, nämligen:

� skatter på dödsbon, arv och gåvor,
� skatter på fast eller lös egendom,
� konsumtionsskatter, och
� skatter på varor och tjänster.
2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma slag som efter undertecknandet av avta-
let tas ut vid sidan av eller i stället för de för
närvarande utgående skatterna. Detta avtal till-
lämpas även på skatter av i huvudsak likartat
slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut
vid sidan av eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna om de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande parterna är överens
om detta. De behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande parterna ska meddela varandra om
de väsentliga ändringar som gjorts rörande den
skattelagstiftning och de åtgärder för att in-
hämta upplysningar som omfattas av avtalet.

background image

4

SFS 2014:1408

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless
otherwise defined:

(a) (i) the term �SHong Kong Special Admin-

istrative Region⬝ means any place where the
tax laws of the Hong Kong Special Adminis-
trative Region of the People`s Republic of
China apply;

(ii) the term �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

(b) the term �Scollective investment fund or

scheme⬝ means any pooled investment vehicle,
irrespective of legal form. The term �Spublic
collective investment fund or scheme⬝ means
any collective investment fund or scheme pro-
vided the units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily purchased, sold
or redeemed by the public. Units, shares or
other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold or redeemed ⬝by the
public⬝ if the purchase, sale or redemption is
not implicitly or explicitly restricted to a lim-
ited group of investors;

(c) the term �Scompany⬝ means any body

corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes:

(d) the term �Scompetent authority⬝ means:
(i) in the Hong Kong Special Administrative

Region, the Commissioner of Inland Revenue
or his authorized representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorised representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

(e) the term �SContracting Party⬝ means the

Hong Kong Special Administrative Region or
Sweden as the context requires;

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämp-

ningen av detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

a) 1) ⬝den särskilda administrativa regionen

Hongkong⬝ avser varje område inom vilket
skattelagstiftningen i Folkrepubliken Kinas
särskilda administrativa region Hongkong till-
lämpas,

2) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialhav och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrät-
tens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

b) ⬝kollektiv investeringsfond eller kollek-

tivt investeringssystem⬝ avser alla åtaganden
för kollektiva investeringar oavsett juridisk
form. ⬝Publik kollektiv investeringsfond eller
publikt kollektivt investeringssystem⬝ avser
varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt
investeringssystem vars andelar, aktier eller
andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller
lösas in av allmänheten. Andelar, aktier eller
andra rättigheter i fonden eller systemet kan
fritt köpas, säljas eller lösas in ⬝av allmän-
heten⬝ om köp, försäljning eller inlösen inte
underförstått eller uttryckligen begränsats till
en avgränsad krets av investerare,

c) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser
1) i den särskilda administrativa regionen

Hongkong, ⬝the Commissioner of Inland
Revenue⬝ eller dennes befullmäktigade om-
bud,

2) i Sverige, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

e) ⬝avtalsslutande part⬝ avser Sverige eller

den särskilda administrativa regionen Hong-
kong beroende på sammanhanget,

background image

5

SFS 2014:1408

(f) the term �Sinformation⬝ means any fact,

statement or record in any form whatever;

(g) the term �Sinformation gathering meas-

ures⬝ means laws and administrative or judicial
procedures that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested information;

(h) the term �Sperson⬝ includes an individual,

a company and any other body of persons;

(i) the term �Spublicly traded company⬝

means any company whose principal class of
shares is listed on a recognised stock exchange
provided its listed shares can be readily pur-
chased or sold by the public. Shares can be pur-
chased or sold �Sby the public⬝ if the purchase
or sale of shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of investors;

(j) the term �Sprincipal class of shares⬝ means

the class or classes of shares representing a ma-
jority of the voting power and value of the
company;

(k) the term �Srecognised stock exchange⬝

means any stock exchange agreed upon by the
competent authorities of the Contracting
Parties;

(l) the term �Srequested Party⬝ means the

Contracting Party requested to provide infor-
mation;

(m) the term �Sapplicant Party⬝ means the

Contracting Party requesting information;

(n) the term �Stax⬝ means any tax to which

the Agreement applies.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Contracting Party, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that Party,
any meaning under the applicable tax laws of
that Party prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that Party.

f) ⬝upplysningar⬝ avser varje faktauppgift,

meddelande, handling eller annan dokumenta-
tion oavsett form,

g) ⬝åtgärder för att inhämta upplysningar⬝

avser lagstiftning och administrativa åtgärder
eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande part att inhämta och lämna be-
gärda upplysningar,

h) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan personsammanslutning,

i) ⬝bolag vars aktier är föremål för allmän

omsättning⬝ avser ett bolag vars viktigaste ak-
tieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier fritt kan
köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan
köpas eller säljas ⬝av allmänheten⬝ om köp
eller försäljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en avgränsad
krets av investerare,

j) ⬝viktigaste aktieslag⬝ avser det eller de

aktieslag som representerar majoriteten av rös-
terna i och värdet av bolaget,

k) ⬝erkänd aktiebörs⬝ avser sådan börs som

de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
parterna kommit överens om,

l) ⬝anmodad part⬝ avser den avtalsslutande

part som har anmodats att lämna upplysningar,

m) ⬝anmodande part⬝ avser den avtalsslu-

tande part som begär upplysningar,

n) ⬝skatt⬝ avser varje skatt som omfattas av

detta avtal.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta

avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sam-
manhanget inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den
partens lagstiftning och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i
denna part äger företräde framför den betydelse
som uttrycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

background image

6

SFS 2014:1408

Article 5

Exchange of information upon request

1. The competent authority of the requested

Party shall provide upon request information
for the purposes referred to in Article 1. Such
information shall be exchanged without regard
to whether the conduct being investigated
would constitute a crime under the laws of the
requested Party if such conduct occurred in the
requested Party.

2. If the information in the possession of the

competent authority of the requested Party is
not sufficient to enable it to comply with the
request for information, that Party shall use all
relevant information gathering measures to
provide the applicant Party with the informa-
tion requested, notwithstanding that the re-
quested Party may not need such information
for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent

authority of an applicant Party, the competent
authority of the requested Party shall provide
information under this Article, to the extent al-
lowable under its internal laws, in the form of
depositions of witnesses and authenticated cop-
ies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that

its competent authorities for the purposes spec-
ified in Article 1, have the authority to obtain
and provide upon request:

(a) information held by banks, other finan-

cial institutions, and any person acting in an
agency or fiduciary capacity including nomi-
nees and trustees;

(b) information regarding the ownership of

companies, partnerships, trusts, foundations
and other persons, including, within the con-
straints of Article 2, ownership information on
all such persons in an ownership chain; in the
case of trusts, information on settlors, trustees,
and beneficiaries; and in the case of founda-
tions, information on founders, members of the

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska på begäran lämna upplysningar
för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana
upplysningar ska utbytas utan avseende på om
det handlande som är föremål för utredning
skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade
partens lagstiftning om ett sådant handlande ut-
förts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är tillgängliga

för den behöriga myndigheten i den anmodade
parten inte räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den anmodade par-
ten � utan hinder av att den anmodade parten
kanske inte har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål � vidta alla
relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de
begärda upplysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten i en anmo-

dande part särskilt begär det, ska den behöriga
myndigheten i den anmodade parten � i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt dess in-
terna lagstiftning � lämna upplysningar enligt
denna artikel i form av upptagande av vittnes-
berättelser och bestyrkta kopior av original-
handlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten ska säker-

ställa att den har befogenhet att genom dess be-
höriga myndigheter på begäran och för de
ändamål som anges i artikel 1, inhämta och
lämna:

a) upplysningar som innehas av banker,

andra finansiella institutioner och annan person
som agerar i egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och trustförval-
tare,

b) upplysningar om ägarförhållandena i bo-

lag, handelsbolag, truster, stiftelser och andra
personer, däri inbegripet � med de begräns-
ningar som följer av artikel 2 � upplysningar
om ägarförhållandena rörande alla sådana per-
soner i en ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare och förmåns-
tagare; i fråga om stiftelser, upplysningar om

background image

7

SFS 2014:1408

foundation council, and beneficiaries. Further,
this Agreement does not create an obligation
on the Contracting Parties to obtain or provide
ownership information with respect to publicly
traded companies or public collective invest-
ment funds or schemes unless such information
can be obtained without giving rise to dispro-
portionate difficulties.

5. The requested Party shall disclose any in-

formation that precedes the date on which this
Agreement has effect for the taxes covered by
the Agreement, insofar the information is fore-
seeably relevant for a taxable period or taxable
event following that date.

6. The competent authority of the applicant

Party shall provide the following information
to the competent authority of the requested
Party when making a request for information
under the Agreement to demonstrate the fore-
seeable relevance of the information to the re-
quest:

(a) the identity of the person under examina-

tion or investigation;

(b) the tax period for which information is

requested;

(c) the tax purpose for which the information

is sought and the tax type(s) concerned;

(d) a statement of the information sought, in-

cluding its nature, its relevance to the purpose
of the request, and the form in which the appli-
cant Party wishes to receive the information
from the requested Party;

(e) grounds for believing that the informa-

tion requested is held in the requested Party or
is in the possession or control of a person
within the jurisdiction of the requested Party;

(f) to the extent known, the name and ad-

dress of any person believed to be in posses-
sion of the requested information;

(g) a statement that the request is in con-

formity with the law and administrative prac-
tices of the applicant Party, that if the requested
information was within the jurisdiction of the

stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer.
Detta avtal medför inte skyldighet för de av-
talsslutande parterna att inhämta eller lämna
upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars
aktier är föremål för allmän omsättning eller i
publika kollektiva investeringsfonder eller
publika kollektiva investeringssystem, såvida
inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att
det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5. Den anmodade parten ska tillhandahålla

upplysningar som föregår dagen då detta avtal
träder i kraft med avseende på de skatter som
omfattas av avtalet, i den mån upplysningarna
kan antas vara relevanta för ett beskattningsår
eller en skattepliktig händelse efter den dagen.

6. Vid begäran om upplysningar enligt detta

avtal ska den behöriga myndigheten i den an-
modande parten till den behöriga myndigheten
i den anmodade parten lämna följande upplys-
ningar, för att visa att de efterfrågade upplys-
ningarna kan antas vara relevanta:

a) identiteten på den person som är föremål

för utredning eller undersökning,

b) beskattningsåret för vilket upplysningar

begärs,

c) beskattningsändamålet för vilket upplys-

ningarna efterfrågas och vilken typ av skatt
som avses,

d) uppgift om de begärda upplysningarna,

däri inbegripet deras närmare beskaffenhet,
deras relevans för ändamålet med begäran och
i vilken form som den anmodande parten öns-
kar att få upplysningarna från den anmodade
parten,

e) skälen för att anta att de begärda upplys-

ningarna finns i den anmodade parten eller
innehas eller kontrolleras av person inom den
anmodade partens jurisdiktion,

f) såvitt det är känt, namn och adress på per-

son som kan antas inneha de begärda upplys-
ningarna,

g) uppgift om att begäran är i överensstäm-

melse med lagstiftning och administrativ
praxis i den anmodande parten och att den be-
höriga myndigheten i den anmodande parten �

background image

8

SFS 2014:1408

applicant Party then the competent authority of
the applicant Party would be able to obtain the
information under the laws of the applicant
Party or in the normal course of administrative
practice and that it is in conformity with this
Agreement;

(h) a statement that the applicant Party has

pursued all means available within its own ju-
risdiction to obtain the information, except
those that would give rise to disproportionate
difficulties.

7. The competent authority of the requested

Party shall forward the requested information
as promptly as possible to the applicant Party.
To ensure a prompt response, the competent
authority of the requested Party shall:

(a) confirm receipt of a request in writing to

the competent authority of the applicant Party
and shall notify the competent authority of the
applicant Party of deficiencies in the request, if
any, within 60 days of the receipt of the re-
quest; and

(b) if the competent authority of the re-

quested Party has been unable to obtain and
provide the information within 90 days of re-
ceipt of the request, including if it encounters
obstacles in furnishing the information or it
refuses to furnish the information, it shall im-
mediately inform the applicant Party, explain-
ing the reason for its inability, the nature of the
obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not be required

to obtain or provide information that the appli-
cant Party would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the administration or
enforcement of its own tax laws. The compe-

om de begärda upplysningarna fanns inom
denna parts jurisdiktion � skulle kunna inhämta
upplysningarna enligt lagstiftning eller veder-
tagen administrativ praxis i den anmodande
parten samt att begäran är i överensstämmelse
med detta avtal,

h) uppgift om att den anmodande parten har

vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplys-
ningarna som står till dess förfogande inom
dess jurisdiktion, utom sådana åtgärder som
skulle medföra oproportionerligt stora svårig-
heter.

7. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska snarast möjligt lämna de be-
gärda upplysningarna till den anmodande par-
ten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska
den behöriga myndigheten i den anmodade
parten:

a) till den behöriga myndigheten i den an-

modande parten skriftligen bekräfta mottagan-
det av begäran och inom 60 dagar efter motta-
gandet underrätta den behöriga myndigheten i
den anmodande parten om eventuella brister i
begäran, och

b) om den behöriga myndigheten i den an-

modade parten inte har kunnat inhämta och
lämna de begärda upplysningarna inom 90
dagar från det att begäran togs emot, däri inbe-
gripet om det föreligger förhinder att tillhanda-
hålla upplysningarna eller om den behöriga
myndigheten vägrar att lämna upplysningarna,
ska den omedelbart underrätta den anmodande
parten om detta och ange skälen för att den inte
kunnat inhämta och tillhandahålla upplysning-
arna, vilka hinder som föreligger eller skälen
för dess vägran.

Artikel 6

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte skyldighet

att inhämta eller lämna upplysningar som den
anmodande parten inte skulle kunna inhämta
enligt dess lagstiftning för administration eller
verkställighet av dess egen skattelagstiftning.

background image

9

SFS 2014:1408

tent authority of the requested Party may de-
cline to assist where the request is not made in
conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to supply information which would dis-
close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process.
Notwithstanding the foregoing, information of
the type referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret or trade
process merely because it meets the criteria in
that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to obtain or provide information, which
would reveal confidential communications be-
tween a client and an attorney, solicitor or
other admitted legal representative where such
communications are:

(a) produced for the purposes of seeking or

providing legal advice or

(b) produced for the purposes of use in exist-

ing or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request

for information if the disclosure of the infor-
mation would be contrary to public policy (or-
dre public).

5. A request for information shall not be re-

fused on the ground that the tax claim giving
rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request

for information if the information is requested
by the applicant Party to administer or enforce
a provision of the tax law of the applicant
Party, or any requirement connected therewith,
which discriminates against a person who has
the right of abode or is incorporated or other-
wise constituted in the requested Party (where
the requested Party is the Hong Kong Special
Administrative Region) or a national of the re-
quested Party (where the requested Party is
Sweden) as compared with a person who has
the right of abode or is incorporated or other-
wise constituted in the applicant Party (where
the applicant Party is the Hong Kong Special

Den behöriga myndigheten i den anmodade
parten får avslå en begäran när begäran inte har
gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att lämna upplysningar som skulle röja han-
dels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet
eller kommersiell hemlighet eller i närings-
verksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder
av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana hemligheter el-
ler sådant förfaringssätt endast på grund av att
de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att inhämta eller lämna upplysningar som
skulle röja hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat juridiskt
ombud, när sådan kommunikation:

a) förevarit i syfte att söka eller lämna juri-

disk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas under på-

gående eller förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar om lämnandet av upplys-
ningarna skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte av-

slås på grund av att den skattefordran som för-
anleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar om den anmodande par-
ten har begärt upplysningarna för administra-
tion eller verkställighet av en bestämmelse i
den anmodande partens skattelagstiftning, eller
därmed sammanhängande krav, som under
samma förhållanden diskriminerar en person
som har uppehållstillstånd, är inkorporerad
eller på annat sätt har bildats i den anmodade
parten (då den anmodade parten är den sär-
skilda administrativa regionen Hongkong) eller
en medborgare i den anmodade parten (då den
anmodade parten är Sverige) i förhållande till
en person som har uppehållstillstånd, är inkor-
porerad eller på annat sätt har bildats i den an-

background image

10

SFS 2014:1408

Administrative Region) or a national of the ap-
plicant Party (where the applicant Party is
Sweden) in the same circumstances.

Article 7

Confidentiality

Any information received by a Contracting

Party under this Agreement shall be treated as
confidential in the same manner as information
obtained under the internal laws of that Party
and may be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) in the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment or collec-
tion of, the enforcement or prosecution in re-
spect of, or the determination of appeals in re-
lation to, the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use such in-
formation only for such purposes. They may
disclose the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions. The informa-
tion may not be disclosed to any other person
or entity or authority or any other jurisdiction
without the express written consent of the com-
petent authority of the requested Party.

Article 8

Costs

1. Incidence of ordinary costs incurred in the

course of responding to a request for informa-
tion will be borne by the requested Party. Such
ordinary costs would normally cover internal
administration costs and any minor external
costs.

2. All other costs that are not ordinary costs

are considered extraordinary costs and will be
borne by the applicant Party. Extraordinary
costs include, but are not limited to, the follow-
ing:

(a) reasonable fees charged by third parties

for carrying out research;

modande parten (då den anmodande parten är
den särskilda administrativa regionen Hong-
kong) eller en medborgare i den anmodande
parten (då den anmodande parten är Sverige).

Artikel 7

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtals-

slutande part med stöd av detta avtal ska hållas
hemliga på samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna lagstift-
ningen i denna part och får yppas endast för
personer eller myndigheter (däri inbegripet
domstolar och förvaltningsorgan) inom den av-
talsslutande partens jurisdiktion som har be-
fattning med beskattning eller uppbörd av, exe-
kutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av
överklagande, avseende de skatter som omfat-
tas av detta avtal. Sådana personer eller myn-
digheter ska använda dessa upplysningar
endast för sådana ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentliga domstolsförhandlingar
eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna
får inte yppas för annan person, institution eller
myndighet eller annan jurisdiktion utan ut-
tryckligt skriftligt medgivande av den behöriga
myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 8

Kostnader

1. Uppkomna sedvanliga kostnader för att

besvara en begäran om upplysningar ska bäras
av den anmodade parten. Sådana sedvanliga
kostnader ska normalt täcka interna administra-
tiva kostnader och mindre externa kostnader.

2. Alla andra kostnader som inte är sedvan-

liga kostnader anses vara extraordinära kostna-
der och den anmodande parten ska svara för
dessa. Extraordinära kostnader innefattar, men
är inte begränsade till, följande:

a) skäliga kostnader från tredje part för att

utföra efterforskning,

background image

11

SFS 2014:1408

(b) reasonable costs of engaging experts, in-

terpreters, or translators;

(c) reasonable costs of conveying documents

to the applicant Party;

(d) reasonable litigation costs of the re-

quested Party in relation to a specific request
for information; and

(e) reasonable costs for obtaining deposi-

tions or testimony.

3. The competent authorities of the Con-

tracting Parties will consult each other in any
particular case where extra-ordinary costs are
likely to exceed $US500 to determine whether
the applicant Party will continue to pursue the
request and bear the cost.

Article 9

Implementation legislation

The Contracting Parties shall enact any leg-

islation necessary to comply with, and give ef-
fect to, the terms of the Agreement.

Article 10

Language

Requests for assistance and answers thereto

shall be drawn up in English.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts arise between

the Contracting Parties regarding the imple-
mentation or interpretation of the Agreement,
the competent authorities shall endeavour to
resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to

in paragraph 1, the competent authorities of the
Contracting Parties may mutually agree on the
procedures to be used under Article 5.

3. The competent authorities of the Con-

tracting Parties may communicate with each

b) skäliga kostnader för att anlita experter,

tolkar eller översättare,

c) skäliga kostnader för att förmedla doku-

ment till den anmodande parten,

d) skäliga processkostnader i den anmodade

parten i förhållande till en specifik begäran om
upplysningar, och

e) skäliga kostnader för att erhålla vittnesbe-

rättelser eller vittnesmål.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande parterna ska överlägga med varandra i
varje enskilt fall, där de extraordinära kostna-
derna förväntas att överstiga 500 USD för att
avgöra om den anmodande parten ska fort-
skrida med begäran och svara för kostnaden.

Artikel 9

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska anta sådan

lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla
och ge verkan åt villkoren i avtalet.

Artikel 10

Språk

Begäran om handräckning och svar på sådan

begäran ska upprättas på engelska.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkom-

mer mellan de avtalsslutande parterna i fråga
om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de
behöriga myndigheterna söka avgöra saken
genom ömsesidig överenskommelse.

2. De avtalsslutande parternas behöriga

myndigheter får, utöver vad som framgår av
punkt 1, ömsesidigt komma överens om för-
farandena för tillämpning av artikel 5.

3. De avtalsslutande parternas behöriga

myndigheter får träda i direkt förbindelse med

background image

12

SFS 2014:1408

other directly for purposes of reaching agree-
ment under this Article.

4. The Contracting Parties may also agree on

other forms of dispute resolution.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties shall no-

tify the other in writing of the completion of
the procedures required by its law for the entry
into force of this Agreement. This Agreement
shall enter into force on the thirtieth day after
the receipt of the later of these notifications.

2. The provisions of this Agreement shall

thereupon have effect, with respect to all mat-
ters covered in Article 1, for taxable periods
beginning on or after the date on which the
Agreement enters into force, or, where there is
no taxable period, for all charges to tax arising
on or after the date on which the Agreement
enters into force.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Contracting Party. Either
Contracting Party may terminate the Agree-
ment by giving written notice of termination to
the other Contracting Party. In such case, the
Agreement shall cease to have effect on the
first day of the month following the end of the
period of six months after the date of receipt of
notice of termination by the other Contracting
Party.

2. In the event of termination, both Contract-

ing Parties shall remain bound by the provi-
sions of Article 7 with respect to any informa-
tion obtained under the Agreement.

varandra i syfte att träffa överenskommelse
med stöd av denna artikel.

4. De avtalsslutande parterna får också över-

enskomma om andra former för tvistlösning.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen

underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av
respektive avtalsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft. Detta avtal träder i
kraft den trettionde dagen efter det att den sista
av dessa underrättelser har tagits emot.

2. Bestämmelserna i detta avtal ska tilläm-

pas i alla ärenden som omfattas av artikel 1, för
beskattningsår som börjar på dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare, eller då något
beskattningsår inte föreligger, för skattean-
språk som uppkommer på dagen för ikraftträ-
dandet av avtalet eller senare.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det

sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera av-
talsslutande parten kan skriftligen säga upp av-
talet genom underrättelse härom till den andra
avtalsslutande parten. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla den första
dagen i den månad som följer närmast efter ut-
gången av den sexmånadersperiod som följer
efter den dag då underrättelsen om uppsägning
togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslu-

tande parterna vara fortsatt bundna av bestäm-
melserna i artikel 7 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

background image

13

SFS 2014:1408

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed the Agree-
ment.

Done at Paris this 22nd day of August 2014,

in duplicate in the English language.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Martin Rahm

For the Government of the Hong Kong Special
Administrative Region of the People`s
Republic of China

Linda Lai

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Paris den 22 augusti 2014, i

två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Martin Rahm

För Folkrepubliken Kinas särskilda administra-
tiva region Hongkongs regering

Linda Lai

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014