SFS 2014:1424 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

141424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BGLNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BGLNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:BGLNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BGLNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BGLNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BGLNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:BGLNGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BGLNGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:562) om internationell <br/>r�ttslig hj�lp i brottm�l;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 november 2014.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 25, 27, 28 a och 28 b ��</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lagen (2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller hemlig �vervakning av elektronisk kommunikation av n�gon som befin-<br/>ner sig i Sverige handl�ggs av �klagare. Av ans�kan ska det framg� under vil-<br/>ken tid �tg�rden �nskas och s�dana uppgifter som beh�vs f�r att �tg�rden ska<br/>kunna genomf�ras. �klagaren ska genast pr�va om det finns f�ruts�ttningar<br/>f�r �tg�rden och i s�dant fall ans�ka om r�ttens tillst�nd till �tg�rden eller, n�r<br/>det f�r ske enligt 27 kap. 21 a � r�tteg�ngsbalken, sj�lv besluta om �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Upptagningar och uppteckningar beh�ver inte granskas enligt 27 kap. 24 �</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">r�tteg�ngsbalken. Om �klagaren har fattat beslut enligt f�rsta stycket, ska<br/>�terredovisning enligt 2 kap. 17 � ske f�rst sedan r�tten fattat beslut om hem-<br/>lig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig �vervakning av<br/>elektronisk kommunikation. Upptagningar och uppteckningar f�r bevaras<br/>efter det att �rendet om r�ttslig hj�lp har avslutats och �terredovisning skett<br/>enligt 2 kap. 17 � endast om detta �r till�tet enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbal-<br/>ken.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om underr�ttelse till en enskild enligt 27 kap. 3133 �� r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">balken ska best�mmelserna i 27 kap. 31 � fj�rde stycket och 33 � andra och<br/>tredje styckena samma balk inte till�mpas. Underr�ttelse ska l�mnas s� snart<br/>det kan ske efter det att �tg�rden enligt f�rsta stycket har avslutats. Underr�t-<br/>telsen ska, ut�ver vad som f�ljer av 27 kap. 33 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbal-<br/>ken, skjutas upp om sekretess g�ller enligt 18 kap. 17 � offentlighets- och<br/>sekretesslagen (2009:400). Om det p� grund av sekretess inte har kunnat l�m-<br/>nas n�gon underr�ttelse inom ett �r fr�n det att �tg�rden avslutades, beh�ver<br/>underr�ttelsen inte l�mnas. Underr�ttelse ska inte l�mnas om utredningen g�l-<br/>ler brott som motsvarar brott som anges i 27 kap. 33 � tredje stycket r�tte-<br/>g�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2012:284.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1424</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft10">9 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1424</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om hemlig kamera�vervakning av n�gon som befinner sig</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">i Sverige handl�ggs av �klagare. �klagaren ska genast pr�va om det finns f�r-<br/>uts�ttningar f�r �tg�rden och i s�dant fall ans�ka om r�ttens tillst�nd eller, n�r<br/>det f�r ske enligt 27 kap. 21 a � r�tteg�ngsbalken, sj�lv besluta om �tg�rden. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">Upptagningar beh�ver inte granskas enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.<br/>Om �klagaren har fattat beslut enligt f�rsta stycket, ska �terredovisning en-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ligt 2 kap. 17 � ske f�rst sedan r�tten fattat beslut om hemlig kamera�vervak-<br/>ning. Upptagningar f�r bevaras efter det att �rendet om r�ttslig hj�lp har av-<br/>slutats och �terredovisning har skett enligt 2 kap. 17 � endast om detta �r till-<br/>l�tet enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om underr�ttelse till en enskild enligt 27 kap. 3133 �� r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">balken ska best�mmelserna i 4 kap. 25 � tredje stycket denna lag till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>28 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om hemlig rumsavlyssning av n�gon som befinner sig i</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Sverige handl�ggs av �klagare. �klagaren ska genast pr�va om det finns f�r-<br/>uts�ttningar f�r �tg�rden och i s�dant fall ans�ka om r�ttens tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Upptagningar och uppteckningar beh�ver inte granskas enligt 27 kap. 24 �</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Upptagningar och uppteckningar f�r bevaras efter det att �rendet om r�tts-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">lig hj�lp har avslutats och �terredovisning skett enligt 2 kap. 17 � endast om<br/>detta �r till�tet enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om underr�ttelse till en enskild enligt 27 kap. 3133 �� r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">balken ska best�mmelserna i 4 kap. 25 � tredje stycket denna lag till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>28 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Om hemlig rumsavlyssning ska �ga rum av n�gon som befinner sig i</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">en annan stat och den andra staten kr�ver att ans�kan f�rst ska pr�vas av dom-<br/>stol i Sverige, f�r r�tten p� beg�ran av svensk �klagare besluta att till�ta rums-<br/>avlyssningen.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Underr�ttelse enligt 27 kap. 31 � r�tteg�ngsbalken ska inte l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Marie Sk�ninger<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2008:858.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2007:982.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2007:982.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:562) om internationell
r�ttslig hj�lp i brottm�l;

utf�rdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 25, 27, 28 a och 28 b ��

lagen (2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l ska ha f�ljande
lydelse.

4 kap.

25 �

2

En ans�kan om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

eller hemlig �vervakning av elektronisk kommunikation av n�gon som befin-
ner sig i Sverige handl�ggs av �klagare. Av ans�kan ska det framg� under vil-
ken tid �tg�rden �nskas och s�dana uppgifter som beh�vs f�r att �tg�rden ska
kunna genomf�ras. �klagaren ska genast pr�va om det finns f�ruts�ttningar
f�r �tg�rden och i s�dant fall ans�ka om r�ttens tillst�nd till �tg�rden eller, n�r
det f�r ske enligt 27 kap. 21 a � r�tteg�ngsbalken, sj�lv besluta om �tg�rden.

Upptagningar och uppteckningar beh�ver inte granskas enligt 27 kap. 24 �

r�tteg�ngsbalken. Om �klagaren har fattat beslut enligt f�rsta stycket, ska
�terredovisning enligt 2 kap. 17 � ske f�rst sedan r�tten fattat beslut om hem-
lig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig �vervakning av
elektronisk kommunikation. Upptagningar och uppteckningar f�r bevaras
efter det att �rendet om r�ttslig hj�lp har avslutats och �terredovisning skett
enligt 2 kap. 17 � endast om detta �r till�tet enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbal-
ken.

I fr�ga om underr�ttelse till en enskild enligt 27 kap. 3133 �� r�tteg�ngs-

balken ska best�mmelserna i 27 kap. 31 � fj�rde stycket och 33 � andra och
tredje styckena samma balk inte till�mpas. Underr�ttelse ska l�mnas s� snart
det kan ske efter det att �tg�rden enligt f�rsta stycket har avslutats. Underr�t-
telsen ska, ut�ver vad som f�ljer av 27 kap. 33 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbal-
ken, skjutas upp om sekretess g�ller enligt 18 kap. 17 � offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Om det p� grund av sekretess inte har kunnat l�m-
nas n�gon underr�ttelse inom ett �r fr�n det att �tg�rden avslutades, beh�ver
underr�ttelsen inte l�mnas. Underr�ttelse ska inte l�mnas om utredningen g�l-
ler brott som motsvarar brott som anges i 27 kap. 33 � tredje stycket r�tte-
g�ngsbalken.

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

2 Senaste lydelse 2012:284.

SFS 2014:1424

Utkom fr�n trycket
den

9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1424

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

27 �

3

En ans�kan om hemlig kamera�vervakning av n�gon som befinner sig

i Sverige handl�ggs av �klagare. �klagaren ska genast pr�va om det finns f�r-
uts�ttningar f�r �tg�rden och i s�dant fall ans�ka om r�ttens tillst�nd eller, n�r
det f�r ske enligt 27 kap. 21 a � r�tteg�ngsbalken, sj�lv besluta om �tg�rden.

Upptagningar beh�ver inte granskas enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.
Om �klagaren har fattat beslut enligt f�rsta stycket, ska �terredovisning en-

ligt 2 kap. 17 � ske f�rst sedan r�tten fattat beslut om hemlig kamera�vervak-
ning. Upptagningar f�r bevaras efter det att �rendet om r�ttslig hj�lp har av-
slutats och �terredovisning har skett enligt 2 kap. 17 � endast om detta �r till-
l�tet enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.

I fr�ga om underr�ttelse till en enskild enligt 27 kap. 3133 �� r�tteg�ngs-

balken ska best�mmelserna i 4 kap. 25 � tredje stycket denna lag till�mpas.

28 a �

4

En ans�kan om hemlig rumsavlyssning av n�gon som befinner sig i

Sverige handl�ggs av �klagare. �klagaren ska genast pr�va om det finns f�r-
uts�ttningar f�r �tg�rden och i s�dant fall ans�ka om r�ttens tillst�nd.

Upptagningar och uppteckningar beh�ver inte granskas enligt 27 kap. 24 �

r�tteg�ngsbalken.

Upptagningar och uppteckningar f�r bevaras efter det att �rendet om r�tts-

lig hj�lp har avslutats och �terredovisning skett enligt 2 kap. 17 � endast om
detta �r till�tet enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.

I fr�ga om underr�ttelse till en enskild enligt 27 kap. 3133 �� r�tteg�ngs-

balken ska best�mmelserna i 4 kap. 25 � tredje stycket denna lag till�mpas.

28 b �

5

Om hemlig rumsavlyssning ska �ga rum av n�gon som befinner sig i

en annan stat och den andra staten kr�ver att ans�kan f�rst ska pr�vas av dom-
stol i Sverige, f�r r�tten p� beg�ran av svensk �klagare besluta att till�ta rums-
avlyssningen.

Underr�ttelse enligt 27 kap. 31 � r�tteg�ngsbalken ska inte l�mnas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Marie Sk�ninger
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:858.

4 Senaste lydelse 2007:982.

5 Senaste lydelse 2007:982.

;