SFS 2014:1424 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

141424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 25, 27, 28 a och 28 b §§

lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande
lydelse.

4 kap.

25 §

2

En ansökan om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation av någon som befin-
ner sig i Sverige handläggs av åklagare. Av ansökan ska det framgå under vil-
ken tid åtgärden önskas och sådana uppgifter som behövs för att åtgärden ska
kunna genomföras. �&klagaren ska genast pröva om det finns förutsättningar
för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens tillstånd till åtgärden eller, när
det får ske enligt 27 kap. 21 a § rättegångsbalken, själv besluta om åtgärden.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt 27 kap. 24 §

rättegångsbalken. Om åklagaren har fattat beslut enligt första stycket, ska
återredovisning enligt 2 kap. 17 § ske först sedan rätten fattat beslut om hem-
lig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation. Upptagningar och uppteckningar får bevaras
efter det att ärendet om rättslig hjälp har avslutats och återredovisning skett
enligt 2 kap. 17 § endast om detta är tillåtet enligt 27 kap. 24 § rättegångsbal-
ken.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 27 kap. 31�33 §§ rättegångs-

balken ska bestämmelserna i 27 kap. 31 § fjärde stycket och 33 § andra och
tredje styckena samma balk inte tillämpas. Underrättelse ska lämnas så snart
det kan ske efter det att åtgärden enligt första stycket har avslutats. Underrät-
telsen ska, utöver vad som följer av 27 kap. 33 § första stycket rättegångsbal-
ken, skjutas upp om sekretess gäller enligt 18 kap. 17 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Om det på grund av sekretess inte har kunnat läm-
nas någon underrättelse inom ett år från det att åtgärden avslutades, behöver
underrättelsen inte lämnas. Underrättelse ska inte lämnas om utredningen gäl-
ler brott som motsvarar brott som anges i 27 kap. 33 § tredje stycket rätte-
gångsbalken.

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

2 Senaste lydelse 2012:284.

SFS 2014:1424

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1424

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

27 §

3

En ansökan om hemlig kameraövervakning av någon som befinner sig

i Sverige handläggs av åklagare. �&klagaren ska genast pröva om det finns för-
utsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens tillstånd eller, när
det får ske enligt 27 kap. 21 a § rättegångsbalken, själv besluta om åtgärden.

Upptagningar behöver inte granskas enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.
Om åklagaren har fattat beslut enligt första stycket, ska återredovisning en-

ligt 2 kap. 17 § ske först sedan rätten fattat beslut om hemlig kameraövervak-
ning. Upptagningar får bevaras efter det att ärendet om rättslig hjälp har av-
slutats och återredovisning har skett enligt 2 kap. 17 § endast om detta är till-
låtet enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 27 kap. 31�33 §§ rättegångs-

balken ska bestämmelserna i 4 kap. 25 § tredje stycket denna lag tillämpas.

28 a §

4

En ansökan om hemlig rumsavlyssning av någon som befinner sig i

Sverige handläggs av åklagare. �&klagaren ska genast pröva om det finns för-
utsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens tillstånd.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt 27 kap. 24 §

rättegångsbalken.

Upptagningar och uppteckningar får bevaras efter det att ärendet om rätts-

lig hjälp har avslutats och återredovisning skett enligt 2 kap. 17 § endast om
detta är tillåtet enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 27 kap. 31�33 §§ rättegångs-

balken ska bestämmelserna i 4 kap. 25 § tredje stycket denna lag tillämpas.

28 b §

5

Om hemlig rumsavlyssning ska äga rum av någon som befinner sig i

en annan stat och den andra staten kräver att ansökan först ska prövas av dom-
stol i Sverige, får rätten på begäran av svensk åklagare besluta att tillåta rums-
avlyssningen.

Underrättelse enligt 27 kap. 31 § rättegångsbalken ska inte lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:858.

4 Senaste lydelse 2007:982.

5 Senaste lydelse 2007:982.