SFS 2014:1456 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

141456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § konkurslagen (1987:672)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

En rättshandling mellan gäldenären och någon annan som företas senast

dagen efter den då kungörelsen om konkursbeslutet var införd i Post- och
Inrikes Tidningar ska trots 1 § gälla, om det inte visas att den andre kände till
beslutet eller att det fanns omständigheter som gav honom eller henne skälig
anledning att anta att gäldenären var försatt i konkurs. En överlåtelse av eller
ett annat förfogande över egendom som på grund av detta ska gälla, ska dock,
om konkursboet utan oskäligt uppehåll begär det, gå åter mot att boet ersätter
den andre vad han eller hon har betalat jämte nödvändig eller nyttig kostnad.

Första stycket andra meningen gäller inte egendom som anges i 8 kap. 10 §

andra stycket.

Infriar någon en förpliktelse mot gäldenären efter den tidpunkt som anges i

första stycket, ska det tillgodoräknas honom eller henne, om det av omstän-
digheterna framgår att han eller hon var i god tro. En uppsägning eller en
annan liknande rättshandling som företas mot eller av gäldenären efter sagda
tidpunkt ska gälla, om det av omständigheterna framgår att den andre var i
god tro och det är uppenbart oskäligt att rättshandlingen blir ogiltig mot kon-
kursboet.

Det finns särskilda bestämmelser om verkan av gäldenärens överlåtelse

eller pantsättning av löpande skuldebrev, aktiebrev eller vissa andra jämför-
bara värdehandlingar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.
2. Vid en konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre före-

skrifter.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.

SFS 2014:1456

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014