SFS 2014:1456 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

141456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FFJKBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FFJKBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FFJKBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FFJKBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FFJKBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FFJKBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FFJKBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FFJKBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FFJKBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FFJKBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FFJKBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FFJKBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i konkurslagen (1987:672);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � konkurslagen (1987:672)</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En r�ttshandling mellan g�lden�ren och n�gon annan som f�retas senast</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">dagen efter den d� kung�relsen om konkursbeslutet var inf�rd i Post- och<br/>Inrikes Tidningar ska trots 1 � g�lla, om det inte visas att den andre k�nde till<br/>beslutet eller att det fanns omst�ndigheter som gav honom eller henne sk�lig<br/>anledning att anta att g�lden�ren var f�rsatt i konkurs. En �verl�telse av eller<br/>ett annat f�rfogande �ver egendom som p� grund av detta ska g�lla, ska dock,<br/>om konkursboet utan osk�ligt uppeh�ll beg�r det, g� �ter mot att boet ers�tter<br/>den andre vad han eller hon har betalat j�mte n�dv�ndig eller nyttig kostnad.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket andra meningen g�ller inte egendom som anges i 8 kap. 10 �</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Infriar n�gon en f�rpliktelse mot g�lden�ren efter den tidpunkt som anges i</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rsta stycket, ska det tillgodor�knas honom eller henne, om det av omst�n-<br/>digheterna framg�r att han eller hon var i god tro. En upps�gning eller en<br/>annan liknande r�ttshandling som f�retas mot eller av g�lden�ren efter sagda<br/>tidpunkt ska g�lla, om det av omst�ndigheterna framg�r att den andre var i<br/>god tro och det �r uppenbart osk�ligt att r�ttshandlingen blir ogiltig mot kon-<br/>kursboet.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det finns s�rskilda best�mmelser om verkan av g�lden�rens �verl�telse</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller pants�ttning av l�pande skuldebrev, aktiebrev eller vissa andra j�mf�r-<br/>bara v�rdehandlingar.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2015.<br/>2. Vid en konkurs som beslutats f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre f�re-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skrifter.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Mikael Forsgren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1456</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i konkurslagen (1987:672);

utf�rdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � konkurslagen (1987:672)

ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

2 �

En r�ttshandling mellan g�lden�ren och n�gon annan som f�retas senast

dagen efter den d� kung�relsen om konkursbeslutet var inf�rd i Post- och
Inrikes Tidningar ska trots 1 � g�lla, om det inte visas att den andre k�nde till
beslutet eller att det fanns omst�ndigheter som gav honom eller henne sk�lig
anledning att anta att g�lden�ren var f�rsatt i konkurs. En �verl�telse av eller
ett annat f�rfogande �ver egendom som p� grund av detta ska g�lla, ska dock,
om konkursboet utan osk�ligt uppeh�ll beg�r det, g� �ter mot att boet ers�tter
den andre vad han eller hon har betalat j�mte n�dv�ndig eller nyttig kostnad.

F�rsta stycket andra meningen g�ller inte egendom som anges i 8 kap. 10 �

andra stycket.

Infriar n�gon en f�rpliktelse mot g�lden�ren efter den tidpunkt som anges i

f�rsta stycket, ska det tillgodor�knas honom eller henne, om det av omst�n-
digheterna framg�r att han eller hon var i god tro. En upps�gning eller en
annan liknande r�ttshandling som f�retas mot eller av g�lden�ren efter sagda
tidpunkt ska g�lla, om det av omst�ndigheterna framg�r att den andre var i
god tro och det �r uppenbart osk�ligt att r�ttshandlingen blir ogiltig mot kon-
kursboet.

Det finns s�rskilda best�mmelser om verkan av g�lden�rens �verl�telse

eller pants�ttning av l�pande skuldebrev, aktiebrev eller vissa andra j�mf�r-
bara v�rdehandlingar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2015.
2. Vid en konkurs som beslutats f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre f�re-

skrifter.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.

SFS 2014:1456

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;