SFS 2014:1477 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

141477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HPJHOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HPJHOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:HPJHOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HPJHOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HPJHOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HPJHOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HPJHOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:HPJHOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:HPJHOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av <br/>uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 och 4 �� samt 2 kap. 2 och</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">3 �� lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-<br/>ningsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag till�mpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">beskattningsverksamhet och i verkets handl�ggning enligt lagen (2007:324)<br/>om Skatteverkets hantering av vissa borgen�rsuppgifter, lagen (2013:948) om<br/>st�d vid korttidsarbete och lagen (1991:1047) om sjukl�n, om behandlingen<br/>�r helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ing�r i eller �r avsedda<br/>att ing� i en strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r<br/>s�kning eller sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 46 och 8 �� samt 2 kap. g�ller �ven vid behandling av</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter om juridiska personer och avlidna.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter f�r behandlas f�r tillhandah�llande av information som be-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�vs hos Skatteverket f�r</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fastst�llande av underlag f�r samt best�mmande, redovisning, betalning</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och �terbetalning av skatter och avgifter,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. best�mmande av pensionsgrundande inkomst,<br/>3. fastighetstaxering, <br/>4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet, <br/>5. tillsyn samt l�mplighets- och tillst�ndspr�vning och annan liknande</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pr�vning,</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6. handl�ggning<br/>a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgen�rs-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter och </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">b) av andra fr�gor om ansvar f�r n�gon annans skatter och avgifter,<br/>7. fullg�rande av ett �liggande som f�ljer av ett f�r Sverige bindande inter-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nationellt �tagande, </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2013:963.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2013:645.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1477</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1477</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. verksamheten med bouppteckningar och d�dsboanm�lningar enligt �rv-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">dabalken,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. hantering av underr�ttelser fr�n arbetsgivare om anst�llning av utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ningar som avses i lagen (2013:644) om r�tt till l�n och annan ers�ttning f�r<br/>arbete utf�rt av en utl�nning som inte har r�tt att vistas i Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">10. hantering av uppgifter om sjukl�nekostnad, och<br/>11. tillsyn, kontroll, uppf�ljning och planering av verksamheten.<br/>Uppgifter som f�r behandlas enligt f�rsta stycket f�r �ven behandlas f�r</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tillhandah�llande av information som beh�vs i Skatteverkets brottsbek�m-<br/>pande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i<br/>brottsutredningar.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">I databasen f�r uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">samhet enligt 1 kap. 4 � 110. Uppgifter om andra personer f�r behandlas om<br/>det beh�vs f�r handl�ggningen av ett �rende.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r de �ndam�l som anges i 1 kap. 4 � f�r f�ljande uppgifter behandlas</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">i databasen:</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bos�ttning och familjef�r-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">h�llanden,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. en juridisk persons identitet, s�te, �garf�rh�llanden samt firmatecknare</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och andra f�retr�dare,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">3. registrering f�r skatter och avgifter,<br/>4. underlag f�r fastst�llande av skatter och avgifter,<br/>5. best�mmande av skatter och avgifter,<br/>6. underlag f�r fastighetstaxering,<br/>7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,<br/>8. uppgifter som beh�vs f�r handl�ggning enligt lagen (2007:324) om</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverkets hantering av vissa borgen�rsuppgifter,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fack-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rening,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">10. yrkanden och grunder i ett �rende,<br/>11. beslut, betalning, redovisning och �vriga �tg�rder i ett �rende,<br/>12. uppgifter som beh�vs i verksamheten med bouppteckningar och d�ds-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">boanm�lningar enligt �rvdabalken,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. uppgifter som beh�vs vid hantering av underr�ttelser fr�n arbetsgivare</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">om anst�llning av utl�nningar som avses i lagen (2013:644) om r�tt till l�n<br/>och annan ers�ttning f�r arbete utf�rt av en utl�nning som inte har r�tt att vis-<br/>tas i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. uppgifter som beh�vs f�r handl�ggning enligt lagen (2013:948) om</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�d vid korttidsarbete, och</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">15. uppgifter om sjukl�nekostnad.<br/>I databasen f�r �ven andra uppgifter behandlas som beh�vs f�r fullg�rande</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">av ett �liggande som f�ljer av ett f�r Sverige bindande internationellt �ta-<br/>gande. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2013:645.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2013:963.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1477</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer meddelar n�rmare</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">f�reskrifter om vilka uppgifter som f�r behandlas i databasen enligt f�rsta<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utf�rdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 och 4 �� samt 2 kap. 2 och

3 �� lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet

2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

3

Denna lag till�mpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet och i verkets handl�ggning enligt lagen (2007:324)
om Skatteverkets hantering av vissa borgen�rsuppgifter, lagen (2013:948) om
st�d vid korttidsarbete och lagen (1991:1047) om sjukl�n, om behandlingen
�r helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ing�r i eller �r avsedda
att ing� i en strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r
s�kning eller sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier.

Best�mmelserna i 46 och 8 �� samt 2 kap. g�ller �ven vid behandling av

uppgifter om juridiska personer och avlidna.

4 �

4

Uppgifter f�r behandlas f�r tillhandah�llande av information som be-

h�vs hos Skatteverket f�r

1. fastst�llande av underlag f�r samt best�mmande, redovisning, betalning

och �terbetalning av skatter och avgifter,

2. best�mmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt l�mplighets- och tillst�ndspr�vning och annan liknande

pr�vning,

6. handl�ggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgen�rs-

uppgifter och

b) av andra fr�gor om ansvar f�r n�gon annans skatter och avgifter,
7. fullg�rande av ett �liggande som f�ljer av ett f�r Sverige bindande inter-

nationellt �tagande,

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2013:963.

4 Senaste lydelse 2013:645.

SFS 2014:1477

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1477

8. verksamheten med bouppteckningar och d�dsboanm�lningar enligt �rv-

dabalken,

9. hantering av underr�ttelser fr�n arbetsgivare om anst�llning av utl�n-

ningar som avses i lagen (2013:644) om r�tt till l�n och annan ers�ttning f�r
arbete utf�rt av en utl�nning som inte har r�tt att vistas i Sverige,

10. hantering av uppgifter om sjukl�nekostnad, och
11. tillsyn, kontroll, uppf�ljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som f�r behandlas enligt f�rsta stycket f�r �ven behandlas f�r

tillhandah�llande av information som beh�vs i Skatteverkets brottsbek�m-
pande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar.

2 kap.

2 �

5

I databasen f�r uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-

samhet enligt 1 kap. 4 � 110. Uppgifter om andra personer f�r behandlas om
det beh�vs f�r handl�ggningen av ett �rende.

3 �

6

F�r de �ndam�l som anges i 1 kap. 4 � f�r f�ljande uppgifter behandlas

i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bos�ttning och familjef�r-

h�llanden,

2. en juridisk persons identitet, s�te, �garf�rh�llanden samt firmatecknare

och andra f�retr�dare,

3. registrering f�r skatter och avgifter,
4. underlag f�r fastst�llande av skatter och avgifter,
5. best�mmande av skatter och avgifter,
6. underlag f�r fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som beh�vs f�r handl�ggning enligt lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgen�rsuppgifter,

9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fack-

f�rening,

10. yrkanden och grunder i ett �rende,
11. beslut, betalning, redovisning och �vriga �tg�rder i ett �rende,
12. uppgifter som beh�vs i verksamheten med bouppteckningar och d�ds-

boanm�lningar enligt �rvdabalken,

13. uppgifter som beh�vs vid hantering av underr�ttelser fr�n arbetsgivare

om anst�llning av utl�nningar som avses i lagen (2013:644) om r�tt till l�n
och annan ers�ttning f�r arbete utf�rt av en utl�nning som inte har r�tt att vis-
tas i Sverige,

14. uppgifter som beh�vs f�r handl�ggning enligt lagen (2013:948) om

st�d vid korttidsarbete, och

15. uppgifter om sjukl�nekostnad.
I databasen f�r �ven andra uppgifter behandlas som beh�vs f�r fullg�rande

av ett �liggande som f�ljer av ett f�r Sverige bindande internationellt �ta-
gande.

5 Senaste lydelse 2013:645.

6 Senaste lydelse 2013:963.

background image

3

SFS 2014:1477

Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer meddelar n�rmare

f�reskrifter om vilka uppgifter som f�r behandlas i databasen enligt f�rsta
stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;