SFS 2014:1509 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

141509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 3 och 6 §§ lagen (1998:506)

om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter

2 ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

3

Skatteverket får vid punktskattebesök i skatteupplag

1. granska och ta prov på varor som befinner sig i skatteupplaget och

inventera lagret,

2. kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 4 och granska dess

innehåll, och

3. undersöka lådor, behållare, containrar och andra liknande utrymmen där

punktskattepliktiga varor kan antas förvaras.

Om Skatteverket vid besöket påträffar lagerbokföring för något annat av

upplagshavarens skatteupplag, får även denna granskas.

6 §

4

Skatteverket får vid punktskattebesök i någon annan verksamhetslokal

än upplagshavarens skatteupplag där dennes lagerbokföring kan antas för-
varas endast kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 4 och granska
dess innehåll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2013:1077.

4 Senaste lydelse 2013:1077.

SFS 2014:1509

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014