SFS 2014:302 Lag om ändring i brottsbalken

140302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 9 c och 10 §§ brottsbalken

ska ha följande lydelse.

4 kap.

9 c §

3

Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd

för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i
register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i
högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan lik-
nande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.

Är brottet grovt, döms för grovt dataintrång till fängelse i lägst sex måna-

der och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om gärningen har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal
uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art.

10 §

4

För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människo-

handel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja ett sådant
brott döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller för-
beredelse till olaga tvång som är grovt, dataintrång som om det fullbordats
inte skulle ha varit att anse som ringa, eller grovt dataintrång.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:92, bet. 2013/14:JuU27, rskr. 2013/14:244.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om
angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF
(EUT L 218, 14.8.2013, s. 8–14, Celex 32013L0040).

3 Senaste lydelse 2007:213.

4 Senaste lydelse 2004:406.

SFS 2014:302

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014