SFS 2014:309 Lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

140309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods
m.m.;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:1065) om visst stöld-

gods m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom tas i förvar:

1. egendom som har frånhänts någon genom brott och som anträffats hos

någon annan som uppenbart saknar rätt till egendomen,

2. egendom som har anträffats utan att vara i någons besittning, om varken

ägaren eller någon annan som har rätt till egendomen är känd,

3. egendom som har förvärvats eller tagits emot under förhållanden som

anges i 9 kap. 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket 1 brottsbalken

, och

4. egendom som har varit föremål för brott som avses i 7 § lagen

(2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller någon annan som har

rätt till egendomen gör anspråk på den.

Bestämmelser om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första

eller andra stycket och om rätt för ägare som senare blir känd, eller för någon
annan som har rätt till egendomen, att få egendomen utlämnad till sig eller att
erhålla ersättning finns i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad
egendom och hittegods m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mari-Ann Roos
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

2 Senaste lydelse 1991:452.

SFS 2014:309

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014