SFS 2014:310 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

140310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 b § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti ska ha följande lydelse.

4 b §

2

Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har

varit föremål för brott enligt 9 kap. 6 eller 7 § brottsbalken eller 3, 4, 5 eller 6 §
lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till ersätt-
ning från insättningsgarantin.

Om åtal har väckts för brott som avses i första stycket avseende en viss in-

sättning och ersättning begärs för insättningen, ska garantimyndigheten be-
sluta att ersättning tills vidare inte ska betalas ut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar som varit före-

mål för brott som begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

2 Senaste lydelse 2007:1433.

SFS 2014:310

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014