SFS 2014:317 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

140317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 6 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

Den kooperativa hyresgästen ska betala den hyra som föreningen be-

stämmer. I 12 kap. 19 § jordabalken ska endast fjärde stycket tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
2. I fråga om kooperativa hyresrättsföreningar som har bildats före ikraft-

trädandet gäller 3 kap. 6 § i sin äldre lydelse intill utgången av maj 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14: 221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:317

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014