SFS 2014:318 Lag om ändring i jordabalken

140318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 19 § jordabalken2 ska ha

följande lydelse.

12 kap.

19 §

3

Hyran för bostadslägenheter ska vara till beloppet bestämd i hyres-

avtalet eller, om avtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhand-
lingslagen (1978:304), i förhandlingsöverenskommelse. Detta gäller dock
inte ersättning för kostnader som hänför sig till lägenhetens uppvärmning,
förseende med varmvatten eller elektrisk ström eller avgifter för vatten och
avlopp

1. om hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul och beräkningsgrunden

för ersättningens storlek har fastställts genom en förhandlingsöverenskom-
melse eller genom ett beslut enligt 22 eller 25 § hyresförhandlingslagen,

2. om lägenheten är belägen i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägar-

lägenhetsfastighet, eller

3. om kostnaden för nyttigheten påförs hyresgästen efter individuell mät-

ning.

I fråga om bostadslägenheter som hyrs ut i andra hand eller som upplåtaren

innehar med bostadsrätt får det trots första stycket avtalas att hyran ska an-
knytas till den hyra, årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse som upp-
låtaren betalar.

Hyran för lokaler ska också vara till beloppet bestämd i avtalet till den del

den inte omfattar ersättning som avses i första stycket andra meningen. Trots
detta gäller dock förbehåll i avtalet om att hyran ska utgå med ett belopp som
står i visst förhållande till hyresgästens rörelseintäkter eller som bestäms en-
ligt en skriftlig överenskommelse mellan å ena sidan hyresvärden eller hyres-
värden och en organisation av fastighetsägare, i vilken hyresvärden är med-
lem, och å andra sidan en organisation av hyresgäster. Om avtalet är träffat
för bestämd tid och hyrestiden är minst tre år, gäller dessutom förbehåll om
att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en annan beräkningsgrund
än som nu har angetts.

1 Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:236.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2009:180.

SFS 2014:318

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:318

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Har avtal träffats i strid med första eller tredje stycket, ska hyran utgå med

ett belopp som är skäligt med hänsyn främst till parternas avsikter och övriga
förhållanden när avtalet träffades.

Om ogiltighet av avtal om hyra för bostadslägenhet i vissa fall när förhand-

lingsordning gäller finns bestämmelser i hyresförhandlingslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

;