SFS 2014:334 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

140334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 19 § bostadsrättslagen

(1991:614) ska ha följande lydelse.

7 kap.

19 §

2

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshava-

ren till last är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas
om det som ligger bostadsrättshavaren till last har sin grund i att en när-
stående eller tidigare närstående har utsatt bostadsrättshavaren eller någon i
bostadsrättshavarens hushåll för brott.

Nyttjanderätten till en bostadslägenhet är inte förverkad på grund av att en

skyldighet som avses i 18 § 7 inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en
kommun eller ett landsting och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun
eller ett landsting.

En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett visst före-

tag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund för förverkande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas även i fråga om upplåtelser med bo-

stadsrätt som har gjorts före ikraftträdandet. Den tillämpas dock inte i mål
som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238.

2 Senaste lydelse 1992:505.

SFS 2014:334

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014