SFS 2014:337 Lag om ändring i jordabalken

140337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 12 kap. 19 § jordabalken3 ska ha

följande lydelse.

12 kap.

19 §

4

Hyran för bostadslägenheter ska vara till beloppet bestämd i hyres-

avtalet eller, om avtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhand-
lingslagen (1978:304), i förhandlingsöverenskommelse. Detta gäller dock
inte ersättning för kostnader som hänför sig till lägenhetens uppvärmning,
nedkylning, förseende med varmvatten eller elektrisk ström eller avgifter för
vatten och avlopp

1. om hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul och beräkningsgrunden

för ersättningens storlek har fastställts genom en förhandlingsöverenskom-
melse eller genom ett beslut enligt 22 eller 25 § hyresförhandlingslagen,

2. om lägenheten är belägen i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägar-

lägenhetsfastighet, eller

3. i fråga om avgifter för vatten och avlopp, om avgiften påförs hyresgästen

efter individuell mätning.

I fråga om bostadslägenheter som hyrs ut i andra hand eller som upplåtaren

innehar med bostadsrätt får det trots första stycket avtalas att hyran ska an-
knytas till den hyra, årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse som upp-
låtaren betalar.

Hyran för lokaler ska också vara till beloppet bestämd i avtalet till den del

den inte omfattar ersättning som avses i första stycket andra meningen. Trots
detta gäller dock förbehåll i avtalet om att hyran ska utgå med ett belopp som
står i visst förhållande till hyresgästens rörelseintäkter eller som bestäms en-
ligt en skriftlig överenskommelse mellan å ena sidan hyresvärden eller hyres-
värden och en organisation av fastighetsägare, i vilken hyresvärden är med-
lem, och å andra sidan en organisation av hyresgäster. Om avtalet är träffat
för bestämd tid och hyrestiden är minst tre år, gäller dessutom förbehåll om

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

3 Balken omtryckt 1971:1209.

4 Senaste lydelse 2014:318.

SFS 2014:337

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:337

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en annan beräkningsgrund
än som nu har angetts.

Om en kostnad som hänför sig till lägenhetens uppvärmning, nedkylning

eller förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan påföras hyresgästen
efter individuell mätning, ska beräkningen av ersättning för kostnaden, trots
första och tredje styckena, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen.

Har avtal träffats i strid med första, tredje eller fjärde stycket, ska hyran

utgå med ett belopp som är skäligt med hänsyn främst till parternas avsikter
och övriga förhållanden när avtalet träffades.

Om ogiltighet av avtal om hyra för bostadslägenhet i vissa fall när förhand-

lingsordning gäller finns bestämmelser i hyresförhandlingslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
2. Innehåller ett hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet villkor som

strider mot 12 kap. 19 § i dess nya lydelse, gäller villkoret mot hyresgästen
till utgången av år 2016 eller, om avtalet inte kan sägas upp till upphörande
vid den tidpunkten, till den senare tidpunkt då avtalet på grund av uppsägning
tidigast kan frånträdas av båda parter.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)