SFS 2014:340 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Georgien

140340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Georgien;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige
och Georgien undertecknade den 6 november 2013 ska, tillsammans med det
protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag
här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, georgiska och
engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Lagen ska tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för be-

skattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag
då lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:149, bet. 2013/14:SkU25, rskr. 2013/14:246.

SFS 2014:340

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:340

Bilaga

Avtal mellan Sveriges regering och Geor-
giens regering för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet

Sveriges regering och Georgiens regering,

som önskar ingå ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst och på för-
mögenhet, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

2. Inkomst som förvärvas av eller genom en

person vars inkomst enligt lagstiftningen i en-
dera avtalsslutande staten är föremål för del-
ägarbeskattning, ska anses förvärvad av en per-
son med hemvist i en av staterna till den del
som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i
denna stat, behandlas som inkomst hos en per-
son med hemvist i staten i fråga.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst och på förmögenhet som påförs för en
avtalsslutande stats, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning, obe-
roende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögen-

het förstås alla skatter som tas ut på inkomst
eller på förmögenhet i dess helhet eller på delar
av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös
eller fast egendom, samt skatter på värdesteg-
ring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

är:

Convention between the Government of
Sweden and the Government of Georgia for
the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital

The Government of Sweden and the Go-

vernment of Georgia, desiring to conclude a
Convention for the avoidance of double taxa-
tion and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and on capital, have
agreed as follows:

Article 1

Persons covered

1. This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con-
tracting States.

2. In the case of an item of income derived

by or through a person that is fiscally transpar-
ent under the laws of either Contracting State,
such item shall be considered to be derived by
a resident of a State to the extent that the item
is treated for the purposes of the taxation law
of such State as the income of a resident.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income and on capital imposed on behalf of a
Contracting State or of its political subdivi-
sions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in-

come and on capital all taxes imposed on total
income, on total capital, or on elements of in-
come or of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable
property, as well as taxes on capital apprecia-
tion.

3. The taxes to which the Convention shall

apply are:

background image

3

SFS 2014:340

a) i Georgien:
1) vinstskatten,
2) inkomstskatten, och
3) egendomsskatten,
(i det följande benämnd ”georgisk skatt”);
b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl.,

5) den kommunala inkomstskatten, och

6) den statliga förmögenhetsskatten,
(i det följande benämnd ”svensk skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt 3.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna ska meddela varandra de väsentliga
ändringar som gjorts i deras skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Georgien” avser det territorium såsom

detta definieras i georgisk lagstiftning, innefat-
tande det landområde, dess underlag och luft-
rummet över detta område, samt inre vatten
och territorialhav, havsbottnen, dess underlag
och luftrummet över dessa områden, inom vil-
ket Georgien utövar suveränitet, och den an-
gränsande zonen, den exklusiva ekonomiska
zonen och kontinentalsockeln som gränsar till

a) in Georgia:
(i) profit tax;
(ii) income tax, and
(iii) property tax
(hereinafter referred to as “Georgian tax”);
(b) in Sweden:
(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends

(kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta);

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.);

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten), and

(vi) the net wealth tax (den statliga förmö-

genhetsskatten)

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).
4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes that are
imposed after the date of signature of the Con-
vention in addition to, or in place of, the taxes
referred to in paragraph 3. The competent au-
thorities of the Contracting States shall notify
each other of any significant changes that have
been made in their taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, un-

less the context otherwise requires:

a) the term “Georgia” means the territory de-

fined by Georgian legislation, including land
territory, its subsoil and the air space above it,
internal waters and territorial sea, the sea bed,
its sub-soil and the air space above them, in re-
spect of which Georgia exercises sovereignty,
as well as the contiguous zone, the exclusive
economic zone and continental shelf adjacent
to its territorial sea, in respect of which Geor-

background image

4

SFS 2014:340

territorialhavet, inom vilka Georgien utövar su-
veräna rättigheter eller jurisdiktion i överens-
stämmelse med folkrättens regler,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige

och, när uttrycket används i geografisk bety-
delse, innefattar Sveriges territorium, Sveriges
territorialhav och andra havsområden över
vilka Sverige i överensstämmelse med folkrät-
tens regler utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra

avtalsslutande staten” avser Georgien eller
Sverige, beroende på sammanhanget,

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

f) ”företag” avser bedrivandet av varje form

av rörelse,

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och

”företag i den andra avtalsslutande staten” av-
ser företag som bedrivs av en person med hem-
vist i en avtalsslutande stat, respektive företag
som bedrivs av person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten,

h) ”internationell trafik” avser transport med

skepp eller luftfartyg som används av ett före-
tag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet el-
ler luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten,

i) ”medborgare”, i förhållande till en avtals-

slutande stat, avser:

1) fysisk person som har medborgarskap i en

avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag eller annan

sammanslutning som bildats enligt den lagstift-
ning som gäller i en avtalsslutande stat,

j) ”behörig myndighet” avser:
1) i Georgien: finansdepartementet eller det-

tas befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

gia may exercise its sovereign rights and/or ju-
risdiction in accordance with the international
law;

b) the term “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

c) the terms “a Contracting State” and “the

other Contracting State” mean Georgia or Swe-
den, as the context requires;

d) the term “person” includes an individual,

a company and any other body of persons;

e) the term “company” means any body cor-

porate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

f) the term “enterprise” applies to the carry-

ing on of any business;

g) the terms “enterprise of a Contracting

State” and “enterprise of the other Contracting
State” mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

h) the term “international traffic” means any

transport by a ship or aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State, except when
the ship or aircraft is operated solely between
places in the other Contracting State;

i) the term “national”, in relation to a Con-

tracting State, means:

(i) any individual possessing the nationality

or citizenship of that Contracting State; and

(ii) any legal person, partnership or associa-

tion deriving its status as such from the laws in
force in that Contracting State;

j) the term “competent authority” means:
(i) in Georgia: the Ministry of Finance or its

authorised representative;

(ii) in Sweden: the Minister of Finance, his

authorized representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Convention;

background image

5

SFS 2014:340

k) ”rörelse” innefattar utövandet av fritt yrke

och annan självständig verksamhet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning
i denna stat äger företräde framför den bety-
delse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna
stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning el-
ler annan liknande omständighet och innefattar
också denna stat, dess offentligrättsliga organ
eller institutioner, politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter. Detta uttryck inbegri-
per emellertid inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i denna
stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och ekono-
miska förbindelser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses

k) the term “business” includes the perform-

ance of professional services and of other ac-
tivities of an independent character.

2. As regards the application of the Conven-

tion at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State for
the purposes of the taxes to which the Conven-
tion applies, any meaning under the applicable
tax laws of that State prevailing over a mean-
ing given to the term under other laws of that
State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term “resident of a Contracting State” means
any person who, under the laws of that State, is
liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management or any other
criterion of a similar nature, and also includes
that State and any governmental body or
agency, political subdivision or local authority
thereof. This term, however, does not include
any person who is liable to tax in that State in
respect only of income from sources in that
State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be de-
termined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of

the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resident

background image

6

SFS 2014:340

han ha hemvist endast i den stat där han stadig-
varande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, ska de behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna avgöra frågan genom öm-
sesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga
myndigheterna söka avgöra frågan genom öm-
sesidig överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monte-

rings- eller installationsverksamhet eller verk-
samhet som består av övervakning i anslutning
därtill utgör fast driftställe endast om verksam-
heten pågår längre tid än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av fö-
retaget tillhöriga varor,

only of the State in which he has an habitual
abode;

c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a na-
tional;

d) if he is a national of both States or of nei-

ther of them, the competent authorities of the
Contracting States shall settle the question by
mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 a person other than an individual is a
resident of both Contracting States, the compe-
tent authorities of the Contracting States shall
endeavour to settle the question by mutual
agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term “permanent establishment” means a fixed
place of business through which the business
of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term ”permanent establishment” in-

cludes especially:

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop, and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction, assembly

or installation project or supervisory activities
in connection therewith constitutes a perma-
nent establishment only if it lasts more than
twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term “permanent es-
tablishment” shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or mer-
chandise belonging to the enterprise;

background image

7

SFS 2014:340

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom ett annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) ett installationsprojekt som ett företag i en

avtalsslutande stat bedriver i den andra avtals-
slutande staten, om projektet bedrivs i samband
med företagets leverans av maskiner eller ut-
rustning,

g) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för någon kombi-
nation av verksamheter som anges i a) till f)
ovan, under förutsättning att hela den verksam-
het som bedrivs från den stadigvarande platsen
för affärsverksamhet på grund av denna kombi-
nation är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person – som inte är en sådan obe-

roende representant på vilken punkt 6 tillämpas
– är verksam för ett företag samt i en avtalsslu-
tande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag – utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna
stat i fråga om varje verksamhet som personen
driver för företaget. Detta gäller dock inte, om
den verksamhet som personen bedriver är be-
gränsad till sådan som anges i punkt 4 och som,
om den bedrevs från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, inte skulle göra denna sta-
digvarande plats för affärsverksamhet till fast
driftställe enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att före-
taget bedriver affärsverksamhet i denna stat ge-

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing goods
or merchandise or of collecting information,
for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

f) an installation project carried on by an en-

terprise of a Contracting State in the other Con-
tracting State in connection with delivery of
machinery or equipment by that enterprise;

g) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs a) to f), provided
that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person - other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies - is acting on behalf of an en-
terprise and has, and habitually exercises, in a
Contracting State an authority to conclude con-
tracts in the name of the enterprise, that enter-
prise shall be deemed to have a permanent es-
tablishment in that State in respect of any ac-
tivities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such person
are limited to those mentioned in paragraph 4
which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have

a permanent establishment in a Contracting
State merely because it carries on business in

background image

8

SFS 2014:340

nom förmedling av mäklare, kommissionär
eller annan oberoende representant, under för-
utsättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på annat
sätt) medför inte i sig att någotdera bolaget ut-
gör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan na-
turtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag.

that State through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an independent
status, provided that such persons are acting in
the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a perma-
nent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall

have the meaning which it has under the law of
the Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable prop-
erty, livestock and equipment used in agricul-
ture and forestry, rights to which the provisions
of general law respecting landed property ap-
ply, buildings, usufruct of immovable property
and rights to variable or fixed payments as con-
sideration for the working of, or the right to
work, mineral deposits, sources and other natu-
ral resources; ships, boats and aircraft shall not
be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable prop-
erty.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall

also apply to the income from immovable
property of an enterprise.

background image

9

SFS 2014:340

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast
så stor del därav som är hänförlig till det fasta
driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta drift-
stället den inkomst som det kan antas att drift-
stället skulle ha förvärvat, om det varit ett fri-
stående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affä-
rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmande av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftställets verksamhet,
härunder inbegripna utgifter för företagets led-
ning och allmänna förvaltning, oavsett om ut-
gifterna uppkommit i den stat där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps
genom det fasta driftställets försorg för företa-
get.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av bestämmelserna i denna artikel.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to
that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the
profits which it might be expected to make if it
were a distinct and separate enterprise engaged
in the same or similar activities under the same
or similar conditions and dealing wholly inde-
pendently with the enterprise of which it is a
permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent

establishment, there shall be allowed as deduc-
tions expenses which are incurred for the pur-
poses of the business of the permanent estab-
lishment, including executive and general ad-
ministrative expenses so incurred, whether in
the State in which the permanent establishment
is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

background image

10

SFS 2014:340

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas
endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) men
endast i fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel av konsortiet som innehas
av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i
SAS.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en interna-
tionell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten

för ett företag i denna stat inräknar – och i
överensstämmelse därmed beskattar – inkomst,

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in that
State.

2. With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraph 1
shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

3. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a pool,
a joint business or an international operating
agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State partic-

ipates directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of the other
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-

posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State – and taxes
accordingly – profits on which an enterprise of

background image

11

SFS 2014:340

för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda
staten om de villkor som avtalats mellan före-
tagen hade varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende företag, ska
denna andra stat genomföra vederbörlig juste-
ring av det skattebelopp som påförts inkomsten
där. Vid sådan justering iakttas övriga bestäm-
melser i detta avtal och de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som beta-
lar utdelningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som har rätt
till utdelningen har hemvist i den andra avtals-
slutande staten får skatten inte överstiga:

a) 0 procent av utdelningens bruttobelopp

om den som har rätt till utdelningen är ett bolag
(med undantag för handelsbolag) som innehar
minst 10 procent av det utdelande bolagets ka-
pital eller röstetal,

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i

övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning

för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter,
som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bolag
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen

the other Contracting State has been charged to
tax in that other State and the profits so in-
cluded are profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned State if the
conditions made between the two enterprises
had been those which would have been made
between independent enterprises, then that
other State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein
on those profits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the other pro-
visions of this Convention and the competent
authorities of the Contracting States shall if
necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the dividends is a resident
of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:

a) 0 per cent of the gross amount of the divi-

dends if the beneficial owner is a company
(other than a partnership) which holds at least
10 per cent of the capital or the voting power of
the company paying the dividends;

b) 10 per cent of the gross amount of the div-

idends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt-claims, participating in profits,
as well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the

background image

12

SFS 2014:340

behandlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe, samt
den andel på grund av vilken utdelningen beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslu-
tande staten, får denna andra stat inte beskatta
utdelning som bolaget betalar, utom i den mån
utdelningen betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den andel på
grund av vilken utdelningen betalas äger verk-
ligt samband med fast driftställe i denna andra
stat, och ej heller på bolagets icke utdelade
vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke
utdelade vinst, även om utdelningen eller den
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av
inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten har rätt till, beskat-
tas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna arti-

kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
avser särskilt inkomst av värdepapper som ut-
färdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-

State of which the company making the distri-
bution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall

not apply if the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the divi-
dends is a resident through a permanent estab-
lishment situated therein and the holding in re-
spect of which the dividends are paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment. In such case the provisions of Article
7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively con-
nected with a permanent establishment situated
in that other State, nor subject the company’s
undistributed profits to a tax on the company’s
undistributed profits, even if the dividends paid
or the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such other
State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

beneficially owned by a resident of the other
Contracting State shall be taxable only in that
other State.

2. The term “interest” as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or de-
bentures. Penalty charges for late payment

background image

13

SFS 2014:340

papper, obligationer eller debentures. Straffav-
gift på grund av sen betalning anses inte som
ränta vid tillämpningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

om den som har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från vilken räntan
härrör, från där beläget fast driftställe, samt
den fordran för vilken räntan betalas äger verk-
ligt samband med det fasta driftstället. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till rän-
tan eller mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten har rätt till, beskat-
tas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upp-

shall not be regarded as interest for the purpose
of this Article.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the interest, be-
ing a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State in
which the interest arises through a permanent
establishment situated therein and the debt-
claim in respect of which the interest is paid is
effectively connected with such permanent es-
tablishment. In such case the provisions of Ar-
ticle 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to the
debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the ab-
sence of such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the last-men-
tioned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Con-
vention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and beneficially owned by a resident of the
other Contracting State shall be taxable only in
that other State.

2. The term “royalties” as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific
experience.

background image

14

SFS 2014:340

lysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken royal-
tyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt
den rättighet eller egendom i fråga om vilken
royaltyn betalas äger verkligt samband med det
fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-

dom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller
vinst på grund av överlåtelse av sådant fast
driftställe (för sig eller tillsammans med hela
företaget).

3. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in
which the royalties arise through a permanent
establishment situated therein and the right or
property in respect of which the royalties are
paid is effectively connected with such perma-
nent establishment. In such case the provisions
of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxa-
ble according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State, including such gains from
the alienation of such a permanent establish-
ment (alone or with the whole enterprise), may
be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of ships or aircraft

background image

15

SFS 2014:340

telse av skepp eller luftfartyg som används i in-
ternationell trafik eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp el-
ler luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i

fråga om vinst som förvärvas av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
men endast i fråga om den del av vinsten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas
av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i
SAS.

4. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av andelar vars värde till mer än 50 pro-
cent, direkt eller indirekt, kan hänföras till fast
egendom som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2,
3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

6. Vinst, på grund av avyttring av tillgång,

som förvärvas av en fysisk person som har haft
hemvist i en avtalsslutande stat och fått hem-
vist i den andra avtalsslutande staten får – utan
hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas
i den förstnämnda staten om överlåtelsen av
tillgången inträffar vid något tillfälle under de
tio år som följer närmast efter den tidpunkt då
personen upphört att ha hemvist i den först-
nämnda staten.

Artikel 14

Inkomst av anställning

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 15,

17 och 18 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

operated in international traffic or movable
property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that
State.

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this paragraph
shall apply only to such part of the gains as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

4. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of shares deriving
more than 50 per cent of their value directly or
indirectly from immovable property situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

5. Gains from the alienation of any property

other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3
and 4, shall be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a resident.

6. Notwithstanding the provisions of para-

graph 5, gains from the alienation of any prop-
erty derived by an individual who has been a
resident of a Contracting State and who has be-
come a resident of the other Contracting State,
may be taxed in the first-mentioned State if the
alienation of the property occurs at any time
during the ten years next following the date on
which the individual has ceased to be a resident
of the first-mentioned State.

Article 14

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 15,

17 and 18, salaries, wages and other similar re-
muneration derived by a resident of a Contract-
ing State in respect of an employment shall be
taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

background image

16

SFS 2014:340

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär för arbete i den
andra avtalsslutande staten, endast i den först-
nämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under

tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt
inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod som börjar eller slutar under be-
skattningsåret i fråga,

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på den-
nes vägnar, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel får ersättning för arbete som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om
en person med hemvist i Sverige uppbär ersätt-
ning för arbete utfört ombord på luftfartyg som
används i internationell trafik av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
ska sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

Artikel 15

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-
relse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 16

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 7 och 14 får inkomst, som person med

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State, and

c) the remuneration is not borne by a perma-

nent establishment which the employer has in
the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that State. Where a resident of Sweden
derives remuneration in respect of an employ-
ment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air transport consor-
tium Scandinavian Airlines System (SAS),
such remuneration shall be taxable only in
Sweden.

Article 15

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

Article 16

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 7 and 14, income derived by a resident of a

background image

17

SFS 2014:340

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av artist, så-
som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartist eller musiker, eller i egenskap
av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet som artist eller sportutövare bedriver i
denna egenskap inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna
i artiklarna 7 och 14, beskattas i den avtalsslu-
tande stat där artisten eller sportutövaren bedri-
ver verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte på inkomst som en artist eller
sportutövare förvärvar genom sin personliga
verksamhet i en avtalsslutande stat, om artis-
tens eller sportutövarens besök i denna stat i
sin helhet finansieras av allmänna medel från
den andra avtalsslutande staten. I sådant fall
beskattas inkomsten endast i den avtalsslu-
tande stat där artisten eller sportutövaren har
hemvist.

Artikel 17

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan liknande ersättning, ut-

betalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, som härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till en person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den förstnämnda avtalsslutande sta-
ten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller under
angiven eller fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att verkställa
dessa utbetalningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars
värde.

Contracting State as an artiste, such as a thea-
tre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as a sportsman, from his per-
sonal activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other
State.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an artiste or a sportsman in
his capacity as such accrues not to the artiste or
sportsman himself but to another person, that
income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting
State in which the activities of the artiste or
sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall

not apply to income derived from activities ex-
ercised in a Contracting State by an artiste or a
sportsman if the visit to that State is wholly
supported by public funds of the other Con-
tracting State. In such case, the income shall be
taxable only in the Contracting State in which
the artiste or sportsman is a resident.

Article 17

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration,

disbursements under the Social Security legis-
lation and annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in the first-men-
tioned Contracting State.

2. The term “annuity” means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the payments
in return for adequate and full consideration in
money or money’s worth.

background image

18

SFS 2014:340

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning,

med undantag för pension, som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska under-
avdelningar eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som utförts i denna
stats, underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning

beskattas emellertid endast i den andra avtals-
slutande staten om arbetet utförs i denna andra
stat och personen i fråga har hemvist i denna
stat och:

1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 16

tillämpas på ersättning som betalas på grund av
arbete som utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess po-
litiska underavdelningar eller lokala myndighe-
ter.

Artikel 19

Studerande

1. Studerande eller affärspraktikant som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
praktik, beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, om beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

2. Såvitt avser bidrag, stipendier och ersätt-

ning från anställning som inte omfattas av be-
stämmelserna i punkt 1, ska en student eller
affärspraktikant som avses i nämnda punkt,
under tiden för sådan undervisning eller prak-
tik, vara berättigad till samma befrielser, lätt-
nader och förmåner vid beskattningen som gäl-

Article 18

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar remu-

neration, other than a pension, paid by a Con-
tracting State or a political subdivision or a lo-
cal authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or subdivision
or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other

similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are
rendered in that State and the individual is a
resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 14, 15 and 16

shall apply to remuneration in respect of serv-
ices rendered in connection with a business
carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.

Article 19

Students

1. Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before vis-
iting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the purpose of
his education or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education or training
shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that
State.

2. In respect of grants, scholarships and re-

muneration from employment not covered by
paragraph 1, a student or business apprentice
described in paragraph 1 shall, in addition, be
entitled during such education or training to the
same exemptions, reliefs or reductions in re-
spect of taxes available to residents of the State

background image

19

SFS 2014:340

ler för en person med hemvist i den stat där han
vistas, under förutsättning att studenten eller
praktikanten vistas i denna stat under en period
som överstiger sex månader.

Artikel 20

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag av inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas äger verk-
ligt samband med det fasta driftstället. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

Artikel 21

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6, som en person
med hemvist i en avtalsslutande stat innehar
och som är belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,

som utgör del av rörelsetillgångarna i fast drift-
ställe vilket ett företag i en avtalsslutande stat
har i den andra avtalsslutande staten, får be-
skattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luft-

fartyg som används i internationell trafik av ett
företag i en avtalsslutande stat och av lös egen-
dom som är hänförlig till användningen av så-
dana skepp och luftfartyg, beskattas endast i
denna stat.

which he is visiting provided that the student or
business apprentice remains in that State for a
period of more than six months.

Article 20

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, being
a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein and
the right or property in respect of which the in-
come is paid is effectively connected with such
permanent establishment. In such case the pro-
visions of Article 7 shall apply.

Article 21

Capital

1. Capital represented by immovable prop-

erty referred to in Article 6, owned by a resi-
dent of a Contracting State and situated in the
other Contracting State, may be taxed in that
other State.

2. Capital represented by movable property

forming part of the business property of a per-
manent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft

operated in international traffic by an enter-
prise of a Contracting State and by movable
property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that
State.

background image

20

SFS 2014:340

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i

fråga om förmögenhet som ägs av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
men endast i fråga om den del av förmögenhe-
ten som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS.

4. Alla andra slag av förmögenhet som per-

son med hemvist i en avtalsslutande stat inne-
har, beskattas endast i denna stat.

5. Om, i enlighet med punkt 4 i denna arti-

kel, rätten att beskatta förmögenhet som inne-
has av person med hemvist i en avtalsslutande
stat, tillfaller endast denna stat, får denna för-
mögenhet beskattas i den andra avtalsslutande
staten, om förmögenheten inte är föremål för
en allmän förmögenhetsskatt enligt lagstift-
ningen i den förstnämnda staten.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. a) Om en person med hemvist i Georgien

förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet
som i enlighet med bestämmelserna i detta av-
tal får beskattas i Sverige, ska Georgien:

1) från den personens inkomstskatt avräkna

ett belopp motsvarande den inkomstskatt som
har erlagts i Sverige,

2) från den personens förmögenhetsskatt av-

räkna ett belopp motsvarande den förmögen-
hetsskatt som har erlagts i Sverige.

Sådan avräkning ska emellertid inte i något

fall överstiga den skatt som skulle ha belöpt på
inkomsten och förmögenheten i enlighet med
tillämpliga regler och skattesatser i Georgien.

b) Om i enlighet med någon av bestämmel-

serna i detta avtal en person med hemvist i
Georgien förvärvar inkomst eller innehar för-
mögenhet som är undantagen från beskattning i
Georgien får Georgien likväl, vid beräkningen
av skatten på den personens övriga inkomst
eller förmögenhet, beakta den undantagna in-
komsten eller förmögenheten.

With respect to capital owned by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this paragraph
shall apply only to such part of the capital as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

4. All other elements of capital of a resident

of a Contracting State shall be taxable only in
that State.

5. If, pursuant to paragraph 4 of this Article,

the right to tax capital held by an individual
who is resident of a Contracting State, is vested
only in that State, such capital may be taxed in
the other Contracting State, where the net capi-
tal is not subject to a general tax on net capital
according to the laws of the first-mentioned
State.

Article 22

Elimination of double taxation

1. a) Where a resident of Georgia derives in-

come or owns capital which, in accordance
with the provisions of this Convention, may be
taxed in Sweden, Georgia shall allow:

(i) as a deduction from the tax on the income

of that resident, an amount equal to the income
tax paid in Sweden;

(ii) as a deduction from the tax on the capital

of that resident, an amount equal to the capital
tax paid in Sweden.

Such deduction in either case shall not, how-

ever, exceed the sums of the tax which would
have been accrued according to the rules and
rates on this income and capital effective in
Georgia.

b) Where in accordance with any provision

of the Convention income derived or capital
owned by a resident of a Georgia is exempt
from tax in Georgia, Georgia may neverthe-
less, in calculating the amount of tax on the re-
maining income or capital of such resident,
take into account the exempted income or capi-
tal.

background image

21

SFS 2014:340

2. Beträffande Sverige ska dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om en person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt georgisk lagstiftning
och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Georgien, ska Sverige – med be-
aktande av bestämmelserna i svensk lagstift-
ning beträffande avräkning av utländsk skatt
(även i den lydelse de framdeles kan få genom
att ändras utan att den allmänna princip som
anges här ändras) – från den svenska skatten på
inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den
georgiska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige er-

håller inkomst som i enlighet med detta avtal
beskattas endast i Georgien, får Sverige, vid
fastställande av skattesatsen för svensk pro-
gressiv skatt beakta den inkomst som ska be-
skattas endast i Georgien.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Georgien till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt bestämmel-
serna i svensk lag om skattebefrielse för utdel-
ning som betalas till svenska bolag från bolag i
utlandet.

d) Om en person med hemvist i Sverige

innehar förmögenhet, som enligt bestämmel-
serna i detta avtal får beskattas i Georgien, ska
Sverige från skatten på denna persons förmö-
genhet avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som erlagts i Georgien. Av-
räkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga
den del av den svenska förmögenhetsskatten,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper på
den förmögenhet som får beskattas i Georgien.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat ska

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed sammanhäng-

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Georgia and in
accordance with the provisions of this Conven-
tion may be taxed in Georgia, Sweden shall al-
low - subject to the provisions of the laws of
Sweden concerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) - as a
deduction from the tax on such income, an
amount equal to the Georgian tax paid in re-
spect of such income.

b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provisions
of this Convention, shall be taxable only in
Georgia, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into ac-
count the income which shall be taxable only
in Georgia.

c) Notwithstanding the provisions of subpar-

agraph a) of this paragraph, dividends paid by a
company which is a resident of Georgia to a
company which is a resident of Sweden shall
be exempt from Swedish tax according to the
provisions of Swedish law governing the ex-
emption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

d) Where a resident of Sweden owns capital

which, in accordance with the provisions of
this Convention, may be taxed in Georgia,
Sweden shall allow as a deduction from the tax
on the capital of that resident an amount equal
to the capital tax paid in Georgia. Such deduc-
tion shall not, however, exceed that part of the
Swedish capital tax, as computed before the
deduction is given, which is attributable to the
capital which may be taxed in Georgia.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected

background image

22

SFS 2014:340

ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i denna andra
stat under samma förhållanden är eller kan bli
underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i
artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på
person som inte har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, ska i denna andra stat inte
vara mindre fördelaktig än beskattningen av
företag i denna andra stat, som bedriver verk-
samhet av samma slag. Denna bestämmelse an-
ses inte medföra skyldighet för en avtalsslu-
tande stat att medge personer med hemvist i
den andra avtalsslutande staten sådant person-
ligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebe-
frielse eller skattenedsättning på grund av ci-
vilstånd eller försörjningsplikt som medges
personer med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12
punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant fö-
retag på samma villkor som betalning till per-
son med hemvist i den förstnämnda staten. På
samma sätt är skuld som företag i en avtalsslu-
tande stat har till person med hemvist i den an-
dra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-
stämmande av sådant företags beskattningsbara
förmögenhet på samma villkor som skuld till
person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-

tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt
eller indirekt, av en eller flera personer med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, ska
inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande
krav som är av annat slag eller mer tyngande
än den beskattning och därmed sammanhäng-

therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the Contract-
ing States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities. This
provision shall not be construed as obliging a
Contracting State to grant to residents of the
other Contracting State any personal allow-
ances, reliefs and reductions for taxation pur-
poses on account of civil status or family re-
sponsibilities which it grants to its own resi-
dents.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or
paragraph 4 of Article 12, apply, interest, roy-
alties and other disbursements paid by an en-
terprise of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State shall, for the pur-
pose of determining the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the same condi-
tions as if they had been paid to a resident of
the first-mentioned State. Similarly, any debts
of an enterprise of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable capital of
such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises

background image

23

SFS 2014:340

ande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det
påverkar hans rätt att använda sig av de rätts-
medel som finns i dessa staters interna rättsord-
ningar, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han
har hemvist eller, om fråga är om tillämpning
av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat
där han är medborgare. Saken ska läggas fram
inom tre år från den tidpunkt då personen i
fråga fick vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myndig-
heten söka lösa frågan genom ömsesidig över-
enskommelse med den behöriga myndigheten i
den andra avtalsslutande staten i syfte att und-
vika beskattning som strider mot avtalet. Över-
enskommelse som träffats genomförs utan hin-
der av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga om tolkningen
eller tillämpningen av avtalet. De kan även
överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-

of the first-mentioned State are or may be sub-
jected.

5. The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Article 23, to
that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within
three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance
of taxation which is not in accordance with the
Convention. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits
in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of
the Convention. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an

background image

24

SFS 2014:340

melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska utbyta sådana upplysningar
som kan antas vara relevanta vid tillämpningen
av bestämmelserna i detta avtal eller för admi-
nistration eller verkställighet av intern lagstift-
ning i fråga om skatter av varje slag och be-
skaffenhet som tas ut för de avtalsslutande sta-
terna eller för deras politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter, om beskattningen en-
ligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet.
Utbytet av upplysningar begränsas inte av ar-
tiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som
hemliga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer el-
ler myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
handlägger åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplysningar bara för
sådana ändamål. De får yppa upplysningarna
vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöran-
den.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 med-

för inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
as is foreseeably relevant for carrying out the
provisions of this Convention or to the admin-
istration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Contracting States, or
of their political subdivisions or local authori-
ties, insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Articles 1 and
2.

2. Any information received under para-

graph 1 by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in
respect of, the determination of appeals in rela-
tion to the taxes referred to in paragraph 1, or
the oversight of the above. Such persons or au-
thorities shall use the information only for such
purposes. They may disclose the information in
public court proceedings or in judicial deci-
sions.

3. In no case shall the provisions of para-

graphs 1 and 2 be construed so as to impose on
a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtain-

able under the laws or in the normal course of
the administration of that or of the other Con-
tracting State;

background image

25

SFS 2014:340

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat för-
faringssätt eller upplysningar, vilkas överläm-
nande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel ska den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna stat inte har
något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt

för en avtalsslutande stat att vägra att lämna
upplysningar uteslutande därför att upplysning-
arna innehas av en bank, annan finansiell insti-
tution, ombud, representant eller förvaltare
eller därför att upplysningarna gäller ägande-
rätt i en person.

Artikel 26

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, om

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat

huvudsakligen förvärvar sina inkomster från
andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjö-

farts-, finans- eller försäkringsverksamhet,
eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination

centre eller liknande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster till en grupp
av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i
andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre

enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster

c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its informa-
tion gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may
not need such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in the preced-
ing sentence is subject to the limitations of par-
agraph 3 but in no case shall such limitations
be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it
has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of para-

graph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

Article 26

Limitations of benefits

Notwithstanding any other provisions of this

Convention, where

a) a company that is a resident of a Contract-

ing State derives its income primarily from
other States

(i) from activities such as banking, shipping,

financing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordina-

tion centre or similar entity providing adminis-
trative services or other support to a group of
companies which carry on business primarily
in other States; and

b) such income would bear a significantly

lower tax under the laws of that State than in-

background image

26

SFS 2014:340

från liknande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller genom att vara huvudkontor,
coordination centre eller liknande enhet som
tillhandahåller administrativa eller andra tjäns-
ter till en grupp av bolag som bedriver rörelse i
denna stat,

ska de bestämmelser i detta avtal som med-

ger undantag från eller nedsättning av skatt inte
tillämpas på inkomst som sådant bolag förvär-
var och inte heller på utdelning som betalas av
sådant bolag.

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer med-
lemmar av diplomatisk beskickning och konsu-
lat.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen

på diplomatisk väg underrätta varandra när de
åtgärder vidtagits som enligt respektive stats
lagstiftning krävs för att detta avtal ska träda i
kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter det att den sista av dessa underrättelser
tagits emot och ska därefter tillämpas

a) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och

skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för
beskattningsår som börjar den 1 januari det år
som följer närmast efter den dag då avtalet trä-
der i kraft eller senare.

come from similar activities carried out within
that State or from being the headquarters, co-
ordination centre or similar entity providing
administrative services or other support to a
group of companies which carry on business in
that State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring

an exemption or a reduction of tax shall not ap-
ply to the income of such company and to the
dividends paid by such company.

Article 27

Members of diplomatic missions and consular
posts

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic mis-
sions or consular posts under the general rules
of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 28

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify

in written form the other through diplomatic
channels of the completion of the procedures
required by its law for the entry into force of
this Convention.

2. The Convention shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have ef-
fect

a) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
date on which the Convention enters into force;

b) in respect of other taxes on income, and

taxes on capital, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following the date on
which the Convention enters into force.

background image

27

SFS 2014:340

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg skriftli-
gen säga upp avtalet genom underrättelse hä-
rom minst sex månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla

a) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och

skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för
beskattningsår som börjar 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Tbilisi den 6 november 2013, i

två exemplar på svenska, georgiska och engel-
ska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse
av skiljaktigheter ska den engelska texten ha
företräde.

För Sveriges regering

Diana Janse

För Georgiens regering

Nodar Khaduri

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either Con-
tracting State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before
the end of any calendar year. In such case, the
Convention shall cease to have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
end of the six month period;

b) in respect of other taxes on income, and

taxes on capital, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following the end of
the six month period.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this Con-
vention.

Done at Tbilisi this 6

th day of November

2013, in two copies, in the Swedish, Georgian
and English languages, each text being equally
authentic. In case of any divergence, the Eng-
lish text shall prevail.

For the Government of Sweden

Diana Janse

For the Government of Georgia

Nodar Khaduri

background image

28

SFS 2014:340

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Protokoll

Vid tillfället för undertecknandet av avtalet

mellan Sveriges regering och Georgiens reger-
ing för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet, har de avtals-
slutande staterna kommit överens om att föl-
jande bestämmelse ska utgöra en integrerande
del av avtalet:

Med hänvisning till avtalet:

Såvitt avser Georgien ska med uttrycket

”politiska underavdelningar och lokala myn-
digheter” förstås ”administrative-territorial
units” och ”local self governing authorities”.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll.

Som skedde i Tbilisi den 6 november 2013, i

två exemplar på svenska, georgiska och engel-
ska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse
av skiljaktigheter ska den engelska texten ha
företräde.

För Sveriges regering

Diana Janse

För Georgiens regering

Nodar Khaduri

Protocol

At the moment of signing the Convention

between the Government of Sweden and the
Government of Georgia for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income and on
capital, the Contracting States have agreed that
the following provisions shall form an integral
part of the Convention:

With reference to the Convention:

In the case of Georgia, the term “political

subdivisions or local authorities” means “ad-
ministrative-territorial units” or “local self gov-
erning authorities”.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this Proto-
col.

Done at Tbilisi this 6

th day of November

2013, in two copies, in the Swedish, Georgian
and English languages, each text being equally
authentic. In case of any divergence, the Eng-
lish text shall prevail.

For the Government of Sweden

Diana Janse

For the Government of Georgia

Nodar Khaduri