SFS 2014:356 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

140356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1973:188) om arrende-

nämnder och hyresnämnder

2 ska införas en ny paragraf, 13 b §, av följande

lydelse.

13 b §

Om hyresvärden i ett ärende gör gällande att rätt till förlängning av

hyresavtalet enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken saknas på grund
av störningar i boendet eller dröjsmål med betalning av hyran, ska hyres-
nämnden lämna en underrättelse om detta till socialnämnden i den kommun
där lägenheten är belägen.

Underrättelsen till socialnämnden ska lämnas så snart som möjligt. Om det

framgår att socialnämnden redan är informerad, behöver någon underrättelse
inte lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

SFS 2014:356

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014