SFS 2014:381 Lag om ändring i brottsbalken

140381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 4 c och 4 d §§, av

följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk

domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk med-

borgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller
norsk medborgare och finns här, eller

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag

kan följa fängelse i mer än sex månader.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på

gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat
och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse

som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen
på gärningsorten.

De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje

styckena gäller inte för sådana brott eller försök till brott som avses i

1. 4 kap. 1 a och 4 c §§ och 16 kap. 10 a § första stycket 1 och femte

stycket,

2. 4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant

äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c §,
eller

3. 6 kap. 1–6, 8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte

fyllt arton år.

4 kap.

4 c §

Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet för-

mår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i

1 Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263.

2 Senaste lydelse 2013:365.

SFS 2014:381

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:381

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är
medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst
fyra år.

Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår någon

att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som
gäller inom en grupp och som

1. innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller

skyldigheter i förhållande till varandra, och

2. innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.

4 d §

Den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan

stat än den där han eller hon bor, i syfte att personen genom olaga tvång eller
utnyttjande av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett
sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i
4 c §, döms för vilseledande till tvångsäktenskapsresa till fängelse i högst två
år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)