SFS 2014:382 Lag om ändring i lagen (2014:302) om ändring i brottsbalken

140382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:302) om ändring i
brottsbalken;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 10 § brottsbalken i stället för

dess lydelse enligt lagen (2014:302) om ändring i nämnda balk ska ha
följande lydelse.

4 kap.

10 §

För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människo-

handel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja ett sådant
brott döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller för-
beredelse till olaga tvång som är grovt, äktenskapstvång, dataintrång som om
det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, eller grovt dataintrång.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263.

SFS 2014:382

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014