SFS 2014:866 Lag om ändring i budgetlagen (2011:203)

140866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i budgetlagen (2011:203);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om budgetlagen (2011:203)

dels att rubriken närmast före 9 kap. 2 § ska utgå,
dels
att nuvarande 9 kap. 2 § ska betecknas 2 kap. 1 a §,
dels
att den nya 2 kap. 1 a §, 2 kap. 3 § och 10 kap. 3 § samt rubriken till

2 kap. ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 2 § och 9 kap. 3 § ska lyda ⬝Utgifts-

tak samt preliminära inkomstberäkningar och utgiftsramar⬝ respektive
⬝Prognoser⬝,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 §, samt närmast före

2 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap. Budgetpolitiska mål och riktlinjer

1 a §

Om riksdagen har beslutat om ett sådant överskottsmål som avses i

1 §, ska regeringen vid minst två tillfällen under året för riksdagen redovisa
hur målet uppnås. Regeringen ska då beakta effekterna av beslutade och för
riksdagen presenterade budgetpolitiska åtgärder.

Regeringen ska vid en bedömd avvikelse från målet även redogöra för hur

en återgång till målet ska ske.

3 §

Regeringen ska i budgetpropositionen lämna förslag till preliminära

inkomstberäkningar och utgiftsramar för det andra och tredje tillkommande
budgetåret.

Utvärdering

5 §

Regeringen ska se till att en utvärdering utförs av hur de budgetpolitiska

målen uppnås.

10 kap.

3 §

Regeringen ska i budgetpropositionen lämna en redovisning av de resul-

tat som uppnåtts i verksamheten i förhållande till de av riksdagen beslutade
målen. Redovisningen ska vara anpassad till utgiftsområdena.

1 Prop. 2013/14:173, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

SFS 2014:866

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:866

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)