SFS 2015:254 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

150254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen

(2008:486) ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets in-

tressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka mark-
nadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
– lagen (1992:1672) om paketresor,
– tobakslagen (1993:581),
– sjölagen (1994:1009),
– lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksam-

het,

– lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
– lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet,

– lagen (1999:158) om investerarskydd,
– lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhäl-

lets tjänster,

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– prisinformationslagen (2004:347),
– lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
– försäkringsavtalslagen (2005:104),
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
– lagen (2010:510) om lufttransporter,
– radio- och tv-lagen (2010:696),
– alkohollagen (2010:1622),
– konsumentkreditlagen (2010:1846),
– lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller

långfristig semesterprodukt,

– lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och

tillskottsnäring, och

– lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, far-

tygs- och busspassagerarförordningar.

1 Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.

2 Senaste lydelse 2014:1348.

SFS 2015:254

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:254

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

;