SFS 2015:701 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

150701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IBEFJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IBEFJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IBEFJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IBEFJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IBEFJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IBEFJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2014:484) om en databas f�r <br/>�vervakning av och tillsyn �ver <br/>finansmarknaderna;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (2014:484) om en databas</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r �vervakning av och tillsyn �ver finansmarknaderna ska ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I databasen f�r s�dana uppgifter behandlas som har samlats in med st�d</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 6 kap. 9 � f�rsta och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">riksbank, </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. 10 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder, <br/>3. 13 kap. 3 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, <br/>4. 7 kap. 4 � f�rsta stycket lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling, <br/>5. 5 kap. 10 och 11 �� lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">konglomerat, </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6. 23 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, <br/>7. 8 kap. 2 � lagen (2010:751) om betaltj�nster,<br/>8. 17 kap. 5 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),<br/>9. 5 kap. 2 � lagen (2011:755) om elektroniska pengar, <br/>10. 13 kap. 6 � f�rsta stycket lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">investeringsfonder, </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">11. 6 kap. 1 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersbolag, och </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">12. artiklarna 99101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav<br/>f�r kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av f�rordning (EU)<br/>nr 648/2012.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.<br/>2. Den �ldre best�mmelsen g�ller f�r f�rs�kringsf�retag som vid lagens</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ikrafttr�dande forts�tter att bedriva verksamhet som avser tj�nstepensionsf�r-<br/>s�kringar enligt punkten 2 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2015:700)<br/>om �ndring i f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043).</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2014:992.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:701</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:701</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ARDALAN SHEKARABI</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2014:484) om en databas f�r
�vervakning av och tillsyn �ver
finansmarknaderna;

utf�rdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (2014:484) om en databas

f�r �vervakning av och tillsyn �ver finansmarknaderna ska ha f�ljande ly-
delse.

3 �

2

I databasen f�r s�dana uppgifter behandlas som har samlats in med st�d

av

1. 6 kap. 9 � f�rsta och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank,

2. 10 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
3. 13 kap. 3 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,
4. 7 kap. 4 � f�rsta stycket lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling,
5. 5 kap. 10 och 11 �� lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella

konglomerat,

6. 23 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,
7. 8 kap. 2 � lagen (2010:751) om betaltj�nster,
8. 17 kap. 5 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),
9. 5 kap. 2 � lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
10. 13 kap. 6 � f�rsta stycket lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa

investeringsfonder,

11. 6 kap. 1 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och

v�rdepappersbolag, och

12. artiklarna 99101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
f�r kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av f�rordning (EU)
nr 648/2012.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. Den �ldre best�mmelsen g�ller f�r f�rs�kringsf�retag som vid lagens

ikrafttr�dande forts�tter att bedriva verksamhet som avser tj�nstepensionsf�r-
s�kringar enligt punkten 2 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2015:700)
om �ndring i f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043).

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2014:992.

SFS 2015:701

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:701

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

;