SFS 2015:701 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

150701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:484) om en databas för
övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:484) om en databas

för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha följande ly-
delse.

3 §

2

I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd

av

1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank,

2. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
3. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
4. 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
5. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella

konglomerat,

6. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
7. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
8. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
9. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
10. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

11. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag, och

12. artiklarna 99�101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Den äldre bestämmelsen gäller för försäkringsföretag som vid lagens

ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsför-
säkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700)
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2014:992.

SFS 2015:701

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:701

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)