SFS 2015:709 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

150709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979)

ska ha följande lydelse.

4 a §

2

Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberät-

tigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning
som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 5 kap. 11 §
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-
tuts verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2047.

SFS 2015:709

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015