SFS 2015:710 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

150710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KEEGDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KEEGDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KEEGDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KEEGDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:11px;line-height:14px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:11px;line-height:12px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KEEGDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEEGCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid <br/>inskrivningsmyndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 6 � lagen (1984:404) om st�mpel-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteplikt f�religger inte vid </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1) f�rv�rv fr�n make, om f�rv�rvet sker i syfte att f�r sammanl�ggning</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�stadkomma enhetliga lagfartsf�rh�llanden f�r makarnas fasta egendom, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2) f�rv�rv genom byte i den m�n ers�ttningen utg�rs av annan fast egen-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">dom, om bytet sker f�r att �stadkomma en l�mpligare fastighetsindelning eller<br/>utg�r ett led i �tg�rder f�r jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering,</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3) sambruksf�renings f�rv�rv genom tillskott fr�n medlem och samf�llig-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">hetsf�renings f�rv�rv enligt 5 � lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�l-<br/>ligheter,</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4) f�rs�kringsf�retags f�rv�rv fr�n annat f�rs�kringsf�retag i samband med</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">s�dant avtal om �vertagande av det senare f�retagets hela f�rs�kringsbest�nd,<br/>som avses i 14 kap. 1 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5) f�rv�rv av j�rnv�g som ska inskrivas i s�rskild ordning, eller av mark f�r</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dan j�rnv�g,</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6) kommuns eller annan menighets f�rv�rv av mark som enligt detaljplan</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller omr�desbest�mmelser ska anv�ndas f�r allm�n plats, begravningsplats<br/>eller f�r s�dant �ndam�l som enligt 2 kap. 2 � fastighetstaxeringslagen<br/>(1979:1152) medf�r att byggnad f�r �ndam�let ska anses som specialbygg-<br/>nad, </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7) f�rv�rv av kronojord genom skattek�p eller annars p� grund av skatte-</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">brev,</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8) f�rv�rv av st�ndig besittningsr�tt till ett kronohemman eller ett krono-</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nybygge, d� p� grund av f�rv�rvet inrymning vinns i s�dan r�tt, </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9) uppl�telse av tomtr�tt i en nybildad fastighet, vars mark tidigare helt el-</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ler till �verv�gande del ing�tt i en fastighet som varit uppl�ten med tomtr�tt<br/>till samme tomtr�ttshavare, och </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">10) f�rv�rv som annan �n den som avses under 6 g�r av mark f�r allm�n</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">begravningsplats eller mark f�r s�dan specialbyggnad enligt 2 kap. 2 � fastig-</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om<br/>upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet (Solvens II), i ly-<br/>delsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/51/EU.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2011:71.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:710</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:710</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">hetstaxeringslagen som �r b�rhus, krematorium eller byggnad som anv�nds<br/>f�r sk�tsel av allm�n begravningsplats.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Erik Sj�stedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utf�rdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 6 � lagen (1984:404) om st�mpel-

skatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha f�ljande lydelse.

6 �

3

Skatteplikt f�religger inte vid

1) f�rv�rv fr�n make, om f�rv�rvet sker i syfte att f�r sammanl�ggning

�stadkomma enhetliga lagfartsf�rh�llanden f�r makarnas fasta egendom,

2) f�rv�rv genom byte i den m�n ers�ttningen utg�rs av annan fast egen-

dom, om bytet sker f�r att �stadkomma en l�mpligare fastighetsindelning eller
utg�r ett led i �tg�rder f�r jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering,

3) sambruksf�renings f�rv�rv genom tillskott fr�n medlem och samf�llig-

hetsf�renings f�rv�rv enligt 5 � lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�l-
ligheter,

4) f�rs�kringsf�retags f�rv�rv fr�n annat f�rs�kringsf�retag i samband med

s�dant avtal om �vertagande av det senare f�retagets hela f�rs�kringsbest�nd,
som avses i 14 kap. 1 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),

5) f�rv�rv av j�rnv�g som ska inskrivas i s�rskild ordning, eller av mark f�r

s�dan j�rnv�g,

6) kommuns eller annan menighets f�rv�rv av mark som enligt detaljplan

eller omr�desbest�mmelser ska anv�ndas f�r allm�n plats, begravningsplats
eller f�r s�dant �ndam�l som enligt 2 kap. 2 � fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) medf�r att byggnad f�r �ndam�let ska anses som specialbygg-
nad,

7) f�rv�rv av kronojord genom skattek�p eller annars p� grund av skatte-

brev,

8) f�rv�rv av st�ndig besittningsr�tt till ett kronohemman eller ett krono-

nybygge, d� p� grund av f�rv�rvet inrymning vinns i s�dan r�tt,

9) uppl�telse av tomtr�tt i en nybildad fastighet, vars mark tidigare helt el-

ler till �verv�gande del ing�tt i en fastighet som varit uppl�ten med tomtr�tt
till samme tomtr�ttshavare, och

10) f�rv�rv som annan �n den som avses under 6 g�r av mark f�r allm�n

begravningsplats eller mark f�r s�dan specialbyggnad enligt 2 kap. 2 � fastig-

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om
upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet (Solvens II), i ly-
delsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/51/EU.

3 Senaste lydelse 2011:71.

SFS 2015:710

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:710

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

hetstaxeringslagen som �r b�rhus, krematorium eller byggnad som anv�nds
f�r sk�tsel av allm�n begravningsplats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sj�stedt
(Finansdepartementet)

;