SFS 2015:711 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

150711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 7 § konkurslagen (1987:672)

ska ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

2

Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av gälde-

närens rörelse ska ske på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren anser
vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till konkursgäldenären
eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § ska försälj-
ningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda skäl inte
gör det obehövligt.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild

förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på auktion, om
hans rätt är beroende av försäljningen. �ven om samtycke inte lämnas, får
egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att högre
pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren säljer finansiella

instrument, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller valuta till
gällande marknadspris eller när det är fråga om försäljning av lös egendom
genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i

14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2052.

SFS 2015:711

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015