SFS 2015:711 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

150711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KFDPAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KFDPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KFDPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KFDPAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:KFDPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KFDPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KFDPAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:11px;font-family:KFDPAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:KFDPAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KFDPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KFDPAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KFDPAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KFDPAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i konkurslagen (1987:672);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 kap. 7 � konkurslagen (1987:672)</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rs�ljning av l�s egendom som inte sker genom forts�ttande av g�lde-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">n�rens r�relse ska ske p� auktion eller p� annat s�tt efter vad f�rvaltaren anser<br/>vara mest f�rdelaktigt f�r boet. Om egendom s�ljs till konkursg�lden�ren<br/>eller n�gon denne s�dan n�rst�ende person som anges i 4 kap. 3 � ska f�rs�lj-<br/>ningen ha f�reg�tts av ett offentligt anbudsf�rfarande, om s�rskilda sk�l inte<br/>g�r det obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">L�s egendom i vilken en borgen�r har pantr�tt eller n�gon annan s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rm�nsr�tt f�r inte utan hans samtycke s�ljas p� annat s�tt �n p� auktion, om<br/>hans r�tt �r beroende av f�rs�ljningen. �ven om samtycke inte l�mnas, f�r<br/>egendomen s�ljas p� annat s�tt �n p� auktion, om det �r sannolikt att h�gre<br/>pris uppn�s d�rigenom och om tillsynsmyndigheten medger det. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Samtycke enligt andra stycket kr�vs inte n�r f�rvaltaren s�ljer finansiella</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">instrument, upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en motsvarande<br/>marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, eller valuta till<br/>g�llande marknadspris eller n�r det �r fr�ga om f�rs�ljning av l�s egendom<br/>genom forts�ttande av g�lden�rens r�relse.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda best�mmelser om �verl�telse av f�rs�kringsbest�nd finns i</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">14 kap. 16 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043).</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:2052.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:711</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i konkurslagen (1987:672);

utf�rdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 kap. 7 � konkurslagen (1987:672)

ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.

7 �

2

F�rs�ljning av l�s egendom som inte sker genom forts�ttande av g�lde-

n�rens r�relse ska ske p� auktion eller p� annat s�tt efter vad f�rvaltaren anser
vara mest f�rdelaktigt f�r boet. Om egendom s�ljs till konkursg�lden�ren
eller n�gon denne s�dan n�rst�ende person som anges i 4 kap. 3 � ska f�rs�lj-
ningen ha f�reg�tts av ett offentligt anbudsf�rfarande, om s�rskilda sk�l inte
g�r det obeh�vligt.

L�s egendom i vilken en borgen�r har pantr�tt eller n�gon annan s�rskild

f�rm�nsr�tt f�r inte utan hans samtycke s�ljas p� annat s�tt �n p� auktion, om
hans r�tt �r beroende av f�rs�ljningen. �ven om samtycke inte l�mnas, f�r
egendomen s�ljas p� annat s�tt �n p� auktion, om det �r sannolikt att h�gre
pris uppn�s d�rigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket kr�vs inte n�r f�rvaltaren s�ljer finansiella

instrument, upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, eller valuta till
g�llande marknadspris eller n�r det �r fr�ga om f�rs�ljning av l�s egendom
genom forts�ttande av g�lden�rens r�relse.

S�rskilda best�mmelser om �verl�telse av f�rs�kringsbest�nd finns i

14 kap. 16 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2052.

SFS 2015:711

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;