SFS 2015:712 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

150712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 17 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument

3 ska ha följande lydelse.

2 kap.

17 §

4

Om ett grundprospekt eller ett tillägg till detta inte innehåller de slut-

liga villkoren för ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten,
ska emittenten så snart det är möjligt ge in villkoren till Finansinspektionen
för registrering och offentliggöra dessa enligt 29 §.

De slutliga villkoren ska endast innehålla information som rör innehållet i

värdepappersnoten.

Finansinspektionen ska så snart det är möjligt underrätta berörd behörig

myndighet i en annan stat inom EES och Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten om villkoren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i ly-
delsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU

.

3 Lagen omtryckt 1992:558.

4 Senaste lydelse 2012:378.

SFS 2015:712

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015