SFS 2015:717 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

150717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KKPMMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KKPMMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KKPMMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KKPMMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:KKPMMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KKPMMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KKPMMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:11px;font-family:KKPMMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:KKPMMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KKPMMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KKPMMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KKPMMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KKPMMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:562) om internationell <br/>r�ttslig hj�lp i brottm�l;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 10 � lagen (2000:562) om in-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ternationell r�ttslig hj�lp i brottm�l ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om uppgiftsskyldighet finns i 19 kap. 46 � f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">r�relselagen (2010:2043), 8 kap. 2 a � lagen (1998:1479) om kontof�ring av<br/>finansiella instrument, 2 kap. 20 � lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,<br/>1 kap. 11 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, 6 kap. 8 �<br/>lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella konglomerat, 6 kap. 11 �<br/>lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappersbo-<br/>lag, 1 kap. 12 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, 3 kap. 14 �<br/>lagen (2010:751) om betaltj�nster, 3 kap. 14 � lagen (2011:755) om elektro-<br/>niska pengar och 8 kap. 25 � lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa in-<br/>vesteringsfonder.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I de lagar som anges i f�rsta stycket finns �ven best�mmelser om medde-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">landef�rbud och ansvarsbest�mmelser f�r den som bryter mot ett s�dant f�r-<br/>bud.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Ulf Wallentheim<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:980.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:717</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:562) om internationell
r�ttslig hj�lp i brottm�l;

utf�rdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 10 � lagen (2000:562) om in-

ternationell r�ttslig hj�lp i brottm�l ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

10 �

2

Best�mmelser om uppgiftsskyldighet finns i 19 kap. 46 � f�rs�krings-

r�relselagen (2010:2043), 8 kap. 2 a � lagen (1998:1479) om kontof�ring av
finansiella instrument, 2 kap. 20 � lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
1 kap. 11 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, 6 kap. 8 �
lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella konglomerat, 6 kap. 11 �
lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappersbo-
lag, 1 kap. 12 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, 3 kap. 14 �
lagen (2010:751) om betaltj�nster, 3 kap. 14 � lagen (2011:755) om elektro-
niska pengar och 8 kap. 25 � lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa in-
vesteringsfonder.

I de lagar som anges i f�rsta stycket finns �ven best�mmelser om medde-

landef�rbud och ansvarsbest�mmelser f�r den som bryter mot ett s�dant f�r-
bud.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2014:980.

SFS 2015:717

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;