SFS 2015:728 Domstolsdatalag

150728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Domstolsdatalag;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att ge de allmänna domstolarna, de allmänna

förvaltningsdomstolarna och hyres- och arrendenämnderna möjlighet att be-
handla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin rättskipande och rätts-
vårdande verksamhet och att skydda människor mot att deras personliga inte-
gritet kränks vid sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i de allmänna dom-

stolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas och hyres- och arrende-
nämndernas rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Lagen gäller också
när personuppgifterna vidarebehandlas i den administrativa verksamheten för
att lämnas ut efter begäran.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställ-
ning enligt särskilda kriterier.

3 §

Om det i lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för per-

sonuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Euro-
peiska unionen eller i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning
till den lagen finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för be-
stämmelserna i denna lag.

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 §

Om inte något annat anges i 5 §, gäller denna lag i stället för person-

uppgiftslagen (1998:204).

5 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i per-
sonuppgiftslagen (1998:204):

1. 3 § om definitioner,

1 Prop. 2014/15:148, bet. 2015/16:JuU6, rskr. 2015/16:33.

SFS 2015:728

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:728

2. 8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen,
3. 9 § om grundläggande krav på behandling av personuppgifter,
4. 22 § om behandling av personnummer,
5. 23 och 25–27 §§ om information till den registrerade,
6. 28 § om rättelse,
7. 30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid behandling,
8. 33–35 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,
9. 38, 40 och 41 §§ om personuppgiftsombud m.m.,
10. 43 och 44 §§, 45 § första stycket och 47 § om tillsynsmyndighetens be-

fogenheter, och

11. 48 § om skadestånd.
Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte förenas med vite.

Ändamål

6 §

Personuppgifter får behandlas om det behövs för handläggning av mål

och ärenden.

7 §

Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får även behandlas om det be-

hövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag
eller förordning.

Tillgången till personuppgifter

8 §

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till det som varje tjänste-

man behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången till
personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

9 §

En allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyres- och

arrendenämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgif-
ter som den domstolen eller nämnden utför.

Personuppgiftsombud

10 §

Den personuppgiftsansvarige ska utse ett eller flera personuppgifts-

ombud.

Den personuppgiftsansvarige ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt

personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller ent-
ledigas.

Förteckning över personuppgiftsbehandlingar

11 §

Den som är personuppgiftsombud ska föra en förteckning över de be-

handlingar som utförs med stöd av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgif-
ter en sådan förteckning ska innehålla.

background image

3

SFS 2015:728

Upplysningar till allmänheten

12 §

Den personuppgiftsansvarige ska skyndsamt och på lämpligt sätt

lämna upplysningar om de behandlingar som utförs med stöd av denna lag till
var och en som begär det. Upplysningarna ska omfatta de uppgifter som en
förteckning enligt 11 § ska innehålla. Den personuppgiftsansvarige är dock
inte skyldig att lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter om vilka
säkerhetsåtgärder som har vidtagits.

Behandling av känsliga personuppgifter

13 §

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som

är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa
eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Sökbegränsningar

14 §

Vid sökning i personuppgifter är det förbjudet att som sökbegrepp an-

vända uppgifter som avslöjar

1. ras eller etniskt ursprung,
2. politiska åsikter,
3. religiös eller filosofisk övertygelse,
4. medlemskap i fackförening,
5. hälsa,
6. sexualliv,
7. nationell anknytning, eller
8. brott eller misstanke om brott.
Användning av särskilda beteckningar för identifiering av en viss mål- eller

ärendetyp som sökbegrepp omfattas inte av förbudet i första stycket.

15 §

Förbudet i 14 § första stycket gäller inte användning

1. i allmän domstol av sökbegrepp som avslöjar brott eller misstanke om

brott, och

2. i allmän förvaltningsdomstol av sökbegrepp som avslöjar hälsa, brott

eller misstanke om brott.

Förbudet i 14 § första stycket gäller inte heller vid sökning i en viss hand-

ling eller i ett visst mål eller ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av möj-
ligheten att använda de sökbegrepp som anges i första stycket.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

16 §

Personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behand-

ling om det inte är olämpligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter på medium för automa-
tiserad behandling.

background image

4

SFS 2015:728

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

17 §

Direktåtkomst får endast medges

1. en allmän domstol,
2. en allmän förvaltningsdomstol,
3. en hyres- och arrendenämnd, eller
4. en part eller partens ombud, biträde eller försvarare.
Direktåtkomst enligt första stycket 4 får endast avse personuppgifter i par-

tens mål eller ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av direktåtkomst enligt första stycket och om behörighet och säkerhet
vid sådan åtkomst.

Personuppgifter i avgjorda mål och ärenden

18 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om be-
gränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett mål eller
ärende som har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft.

Överklagande

19 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt de bestäm-

melser i personuppgiftslagen (1998:204) som anges i 5 § om annat än före-
skrifter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

20 §

En hovrätts, tingsrätts eller förvaltningsrätts beslut om upplysningar

enligt 12 § eller om information till den registrerade enligt 26 § personupp-
giftslagen (1998:204) och om rättelse och underrättelse till tredje man enligt
28 § samma lag får överklagas till kammarrätten. En kammarrätts beslut i så-
dana frågor får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågor som

avses i första stycket får inte överklagas.

21 §

En hyres- och arrendenämnds beslut i frågor som avses i 20 § första

stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

22 §

Andra beslut än sådana som avses i 19–21 §§ eller i 47 § personupp-

giftslagen (1998:204) får inte överklagas.

Vid överklagande av förvaltningsrättens beslut i frågor som avses i 47 §

personuppgiftslagen krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammar-
rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

;