SFS 2015:747 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

150747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 9 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1, 1 b och 9 §§, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2,

2 a och 3 §§, 7 kap. 3 a och 3 c §§, 9 kap. 5 § och 12 kap. 1 § ska ha följande
lydelse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2013:970.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1.

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som upp-
fyller krav för
a) miljöklass 1

– motorbensin

3 kr 72 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 31 öre per
liter

– alkylatbensin

1 kr 93 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

4 kr 52 öre per
liter

b) miljöklass 2

3 kr 75 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 34 öre per
liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin
än som avses
under 1 eller 7

4 kr 53 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

7 kr 12 öre per
liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

SFS 2015:747

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:747

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett be-

lopp som motsvarar

1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt

första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volymprocent
destillat
vid 350°C,

846 kr per m

3

3 204 kr per m

3

4 050 kr per m

3

b) inte har
försetts med
märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig

miljöklass 1

2 355 kr per m

3

3 204 kr per m

3

5 559 kr per m

3

miljöklass 2

2 634 kr per m

3

3 204 kr per m

3

5 838 kr per m

3

miljöklass 3
eller inte tillhör
någon miljöklass

2 779 kr per m

3

3 204 kr per m

3

5 983 kr per m

3

4. 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 370 kr per
1 000 kg

3 370 kr per
1 000 kg

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 087 kr per
1 000 kg

3 370 kr per
1 000 kg

4 457 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

2 399 kr per
1 000 m

3

2 399 kr per
1 000 m

3

b) annat ända-
mål än som
avses under a

935 kr per
1 000 m

3

2 399 kr per
1 000 m

3

3 334 kr per
1 000 m

3

6.

2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

643 kr per
1 000 kg

2 788 kr per
1 000 kg

3 431 kr per
1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin
med en blyhalt
om högst
0,005 gram
per liter

3 kr 75 öre
per liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 34 öre per
liter

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

background image

3

SFS 2015:747

2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första

stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt för-
sta stycket 3 a har förvärvats med skatt,

3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant

bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda

bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 §
har förvärvats utan skatt, och

5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första

stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3
eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för
bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flyg-

fotogen (KN-nr 2710 19 21).

1 b §

3

För kalenderåret 2017 och efterföljande kalenderår ska energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skatte-
beloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer
före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för
påföljande kalenderår.

För bränslen som avses i
1. 1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas

med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade
med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska
a) koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna kol-

dioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,
och

b) energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 § an-

givna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jäm-
förelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procentenheter,
med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållan-

det mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräk-
ningen avser och prisläget i juni 2015.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela

kronor och ören.

9 §

4

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med

bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från
vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fiske-
licens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats
enligt fiskelagen (1993:787).

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bräns-

letanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan
produkt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras

av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan

3 Senaste lydelse 2009:1497.

4 Senaste lydelse 2014:1023.

background image

4

SFS 2015:747

statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne.
Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan
båt, om den används uteslutande för annat än privat ändamål.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsätt-

ningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart,
om inte något annat anges i beslutet.

4 kap.

1 §

5

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt

uppskovsförfarandet,

2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 6 eller 7 § tar emot bränsle

som flyttats enligt uppskovsförfarandet,

3. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §,
4. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §,
5. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU-land till Sverige

enligt 11 §,

6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skat-

teupplag,

7. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när

bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett
annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

8. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350ºC

och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

9. i annat fall än som avses i 1–8, innehar skattepliktigt bränsle utanför ett

uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats här,

10. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt

har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål,
b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiske-

licens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats
enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål, eller

c) i luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål.

12 §

6

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, kol-

dioxidskatt och svavelskatt för bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och
6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, bränslen enligt
4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §,
2. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,
3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in bränsle till Sverige från ett annat

EU-land eller tar emot en sådan leverans,

4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när

bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ända-
mål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och

5 Senaste lydelse 2012:678.

6 Senaste lydelse 2011:287.

background image

5

SFS 2015:747

5. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt

har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller
b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiske-

licens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats
enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål.

5 kap.

3 §

7

Skattskyldigheten inträder

1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig

enligt 4 kap. 1 § 3 respektive 4, när bränslet förs in till Sverige,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7, 8 eller 10 eller enligt

4 kap. 12 § 4 eller 5, när bränslet används för ett ändamål som medför att
skatt ska betalas med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhål-

lare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av
depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b) han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att

betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager.

6 a kap.

1 §

8

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

7 Senaste lydelse 2012:836.

8 Senaste lydelse 2014:1024.

Ändamål

Bränsle som inte
ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid tillverk-
ningsprocessen i
industriell verksam-
het

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om
handel med utsläpps-
rätter

70 procent

100 procent

b) i andra fall än som
avses under a

70 procent

20 procent

background image

6

SFS 2015:747

2 §

9

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges be-

frielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 20 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den kol-
dioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

2 a §

10

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b förbrukas i

yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av
andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befri-
else från koldioxidskatt med 1 430 kronor per kubikmeter.

10. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid yrkes-
mässig växthusodling

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

70 procent

20 procent

11. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig
jordbruks-, skogs-
bruks- eller vatten-
bruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

70 procent

20 procent

12. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
i sodapannor eller i
lutpannor

100 procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsproces-
sen i gruvindustriell
verksamhet för drift
av andra motordrivna
fordon än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

89 procent

40 procent

9 Senaste lydelse 2013:969.

10 Senaste lydelse 2009:1497.

Ändamål

Bränsle som inte
ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

7

SFS 2015:747

3 §

11

Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för

den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från
energiskatt med 70 procent och från koldioxidskatt med 20 procent.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon

skattebefrielse enligt denna paragraf.

7 kap.

3 a §

12

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2

eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motor-
bränsle, göra avdrag för

1. energiskatt med 50 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyra-
metylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

2. energiskatt med 73 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99
som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges
i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av

motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av
biomassa.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas

av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Första stycket gäller dock inte för biogas.

3 c §

13

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som

den skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige,
på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som
framställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 74 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av etanol, och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller bestånds-

delen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna

paragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna eta-

11 Senaste lydelse 2009:1497.

12 Senaste lydelse 2015:640.

13 Senaste lydelse 2015:640.

background image

8

SFS 2015:747

nol eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning
inom EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol).

9 kap.

5 §

14

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i

andra–femte styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft
och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för än-
damål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16
eller enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5.

Återbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt och 20 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som
avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten och

20 procent av koldioxidskatten,

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk

kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på
bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet

som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om änd-
ring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock återbetalning enligt

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent

av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av

koldioxidskatten.

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för denna

värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av återbetalningen för-
delas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Dock får
fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för värme som
har levererats från kraftvärmeproduktion.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte

någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

12 kap.

1 §

15

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol

av den skattskyldige och sökanden.

14 Senaste lydelse 2012:797.

15 Senaste lydelse 2010:1824. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

9

SFS 2015:747

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § ska dock vara 1 700 kronor per

kubikmeter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2016
till och med den 31 december 2018.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015