SFS 2015:749 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

150749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 2 och 5 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

2 §

2

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

1. framställts
a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av

mindre än 50 kilowatt,

b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 50 kilowatt, och

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas

av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),

2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent

eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med
producenten eller leverantören,

3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft,
5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett led-

ningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap.
ellagen, eller

6. framställts
a) i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt av mindre än 100

kilowatt,

b) från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6,
c) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 100 kilowatt, och

d) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas

av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om installerad generator-

effekt ska för elektrisk kraft som framställs från

1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,
2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, motsvaras av 50 kilowatt installerad

effekt.

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2005:960.

SFS 2015:749

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:749

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen

av förutsättningarna i första stycket 1 a, b respektive 6 c, de installerade
effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som avses
i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad gene-
ratoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respek-
tive b. Vid bedömningen av förutsättningarna i 6 c ska omräkning först ske
till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt.

5 §

3

Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft

eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör),

3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 säljer eller förbrukar elektrisk

kraft, som förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §,

4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller

förbrukar elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 7.

Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt

3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och som förbru-
kat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 6–7 eller
skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om tillsyns-
myndigheten beslutar att,

1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivise-

ring inte är uppfyllda, eller

2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för

energieffektivisering.

Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan att

betala ersättning tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt den
elektriska kraften.

Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § för-

sta stycket menas den myndighet som avses i 19 § lagen om program för ener-
gieffektivisering.

Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk

kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för elektrisk kraft som har fram-

ställts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:1197.