SFS 2015:750 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

150750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1, 2 och 3 §§ samt 9 kap.

5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

2

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2015:747.

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid tillverk-
ningsprocessen i
industriell verksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om
handel med utsläpps-
rätter

70 procent

100 procent

b) i andra fall än som
avses under a

70 procent

10. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid yrkesmäs-
sig växthusodling

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

70 procent

SFS 2015:750

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:750

2 §

3

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den kol-
dioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 §

4

Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för

den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från
energiskatt med 70 procent.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon

skattebefrielse enligt denna paragraf.

9 kap.

5 §

5

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra–

femte styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft och
bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för ändamål
som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16 eller
enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5.

Återbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten,
2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk

kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på
bränsle.

11. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig
jordbruks-, skogs-
bruks- eller vatten-
bruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

70 procent

3 Senaste lydelse 2015:747.

4 Senaste lydelse 2015:747.

5 Senaste lydelse 2015:747.

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

3

SFS 2015:750

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet

som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om änd-
ring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock återbetalning enligt

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent

av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av

koldioxidskatten.

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för denna

värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av återbetalningen för-
delas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Dock får
fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för värme som
har levererats från kraftvärmeproduktion.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte

någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;