SFS 2015:756 Lag om ändring i utsökningsbalken

150756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 17 § utsökningsbalken ska ha

följande lydelse.

7 kap.

17 §

2

Bor gäldenären varaktigt tillsammans med sin make och överstiger

underhållsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som skäligen bör till-
komma den underhållsberättigade, får bidraget vid tillämpningen av 14 och
16 §§ jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken utmätning sker sam-
tidigt. Om det finns särskilda skäl, får sådan jämkning ske även av annat
underhållsbidrag, om detta överstiger vad som skäligen behövs för den under-
hållsberättigades försörjning.

Har gäldenären rätt till avdrag enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, får belopp

som på denna grund tillgodoräknas honom eller henne inte tas i anspråk
genom utmätning för fordran, som tillkommer annan än den underhållsberät-
tigade eller någon som har inträtt i dennes rätt, eller för fordran som avser
underhållsstöd till samma barn.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Bestämmelsen i den äldre lydelsen gäller fortfarande för belopp som till-

godoräknas en gäldenär enligt den upphävda 19 kap. 19 § socialförsäk-
ringsbalken.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7, rskr. 2015/16:40.

2 Senaste lydelse 2010:1229.

SFS 2015:756

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015