SFS 2015:756 Lag om ändring i utsökningsbalken

150756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EACFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EACFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EACFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EACFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:EACFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EACFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EACFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EACFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EACFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EACFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EACFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EACFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i uts�kningsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 kap. 17 � uts�kningsbalken ska ha</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Bor g�lden�ren varaktigt tillsammans med sin make och �verstiger</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">underh�llsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som sk�ligen b�r till-<br/>komma den underh�llsber�ttigade, f�r bidraget vid till�mpningen av 14 och<br/>16 �� j�mkas med h�nsyn till annan fordran f�r vilken utm�tning sker sam-<br/>tidigt. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r s�dan j�mkning ske �ven av annat<br/>underh�llsbidrag, om detta �verstiger vad som sk�ligen beh�vs f�r den under-<br/>h�llsber�ttigades f�rs�rjning.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Har g�lden�ren r�tt till avdrag enligt 7 kap. 4 � f�r�ldrabalken, f�r belopp</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som p� denna grund tillgodor�knas honom eller henne inte tas i anspr�k<br/>genom utm�tning f�r fordran, som tillkommer annan �n den underh�llsber�t-<br/>tigade eller n�gon som har intr�tt i dennes r�tt, eller f�r fordran som avser<br/>underh�llsst�d till samma barn.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2016.<br/>2. Best�mmelsen i den �ldre lydelsen g�ller fortfarande f�r belopp som till-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">godor�knas en g�lden�r enligt den upph�vda 19 kap. 19 � socialf�rs�k-<br/>ringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7, rskr. 2015/16:40.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:1229.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:756</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 kap. 17 � uts�kningsbalken ska ha

f�ljande lydelse.

7 kap.

17 �

2

Bor g�lden�ren varaktigt tillsammans med sin make och �verstiger

underh�llsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som sk�ligen b�r till-
komma den underh�llsber�ttigade, f�r bidraget vid till�mpningen av 14 och
16 �� j�mkas med h�nsyn till annan fordran f�r vilken utm�tning sker sam-
tidigt. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r s�dan j�mkning ske �ven av annat
underh�llsbidrag, om detta �verstiger vad som sk�ligen beh�vs f�r den under-
h�llsber�ttigades f�rs�rjning.

Har g�lden�ren r�tt till avdrag enligt 7 kap. 4 � f�r�ldrabalken, f�r belopp

som p� denna grund tillgodor�knas honom eller henne inte tas i anspr�k
genom utm�tning f�r fordran, som tillkommer annan �n den underh�llsber�t-
tigade eller n�gon som har intr�tt i dennes r�tt, eller f�r fordran som avser
underh�llsst�d till samma barn.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2016.
2. Best�mmelsen i den �ldre lydelsen g�ller fortfarande f�r belopp som till-

godor�knas en g�lden�r enligt den upph�vda 19 kap. 19 � socialf�rs�k-
ringsbalken.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7, rskr. 2015/16:40.

2 Senaste lydelse 2010:1229.

SFS 2015:756

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;