SFS 2015:762 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

150762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 32 § inkomstskattelagen

(1999:1229) ska ha följande lydelse.

11 kap.

32 §

2

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. socialförsäkringsbalken ska inte

tas upp.

Jämställdhetsbonus enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus ska inte

tas upp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om vårdnadsbidrag som har

lämnats enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnads-
bidrag.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 Senaste lydelse 2011:1084. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2015:762

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015