SFS 2015:766 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

150766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2009:1424) om

kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska
ha följande lydelse.

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruks-
produkter och livsmedel.

2 §

2

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör

skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphä-
vande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den

17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar
(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, och

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd.

1 Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47.

2 Senaste lydelse 2011:411.

SFS 2015:766

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:766

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)