SFS 2015:767 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

150767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 7 § varumärkeslagen

(2010:1877) ska ha följande lydelse.

10 kap.

7 §

Bestämmelserna i 3 § samt 8 kap. 3�8 §§ och 9 kap. ska tillämpas vid

intrång i den rätt till en beteckning som följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livs-
medel, i den ursprungliga lydelsen,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15

januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1576/89, i den ursprungliga lydelsen,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den ursprung-
liga lydelsen, eller

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26

februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga lydel-
sen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47.

SFS 2015:767

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015