SFS 2015:767 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

150767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DLNCNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DLNCPA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DLNCPA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DLNCNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:DLNCPA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DLNCPA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DLNCNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DLNCNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DLNCPA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DLNCNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DLNCNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DLNCNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i varum�rkeslagen (2010:1877);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 10 kap. 7 � varum�rkeslagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:1877) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 3 � samt 8 kap. 38 �� och 9 kap. ska till�mpas vid</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">intr�ng i den r�tt till en beteckning som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1151/2012 av den</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">21 november 2012 om kvalitetsordningar f�r jordbruksprodukter och livs-<br/>medel, i den ursprungliga lydelsen,</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 110/2008 av den 15</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av, samt<br/>skydd av geografiska beteckningar f�r, spritdrycker, samt om upph�vande av<br/>r�dets f�rordning (EEG) nr 1576/89, i den ursprungliga lydelsen,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad marknadsordning f�r jord-<br/>bruksprodukter och om upph�vande av r�dets f�rordningar (EEG) nr 922/72,<br/>(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den ursprung-<br/>liga lydelsen, eller</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 251/2014 av den 26</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av, samt<br/>skydd av geografiska beteckningar f�r, aromatiserade vinprodukter och om<br/>upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga lydel-<br/>sen.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Amina Lundqvist<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:767</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i varum�rkeslagen (2010:1877);

utf�rdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 10 kap. 7 � varum�rkeslagen

(2010:1877) ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.

7 �

Best�mmelserna i 3 � samt 8 kap. 38 �� och 9 kap. ska till�mpas vid

intr�ng i den r�tt till en beteckning som f�ljer av

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar f�r jordbruksprodukter och livs-
medel, i den ursprungliga lydelsen,

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 110/2008 av den 15

januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar f�r, spritdrycker, samt om upph�vande av
r�dets f�rordning (EEG) nr 1576/89, i den ursprungliga lydelsen,

3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad marknadsordning f�r jord-
bruksprodukter och om upph�vande av r�dets f�rordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den ursprung-
liga lydelsen, eller

4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 251/2014 av den 26

februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar f�r, aromatiserade vinprodukter och om
upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga lydel-
sen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47.

SFS 2015:767

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;