SFS 2015:768 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

150768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 22 kap. 22 § och 23 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 22 kap. 22 § ska utgå,
dels att 11 kap. 14 §, 22 kap. 1 och 13 §§, 31 kap. 1 och 33 §§, 38 kap. 1 §,

48 kap. 6 §, 50 kap. 2 och 7 §§ samt rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska ha
följande lydelse.

11 kap.

14 §

Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskat-

telagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd
för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomst-
skattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan
handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara

1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i

67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och

2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.
Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskatt-

ningsår. I fråga om förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 §
inkomstskattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras med
25 000 kronor per beskattningsår, om arbetstagaren inte har fyllt 65 år vid be-
skattningsårets ingång.

22 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrollupp-

gift om

– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2014:1471.

SFS 2015:768

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:768

– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
– schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

– investeraravdrag (23 och 24 §§), och
– skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §).

13 §

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushålls-

arbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbe-
tet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap.
16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som
avses i 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

har gett ut förmånen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för skattereduktionen

och hur stor del av underlaget som avser sådant hushållsarbete som anges i
67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

31 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns bestämmelser om

– uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och god-

känna eller lämna (4 och 5 §§),

– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet
(7–15 §§),
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),
– uppgift om tillkommande belopp (20 §),
– uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),
– uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
– uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna

(27–29 §§),

– uppgift om tillskott och uttag (30 §),
– uppgift om betalning till utlandet (31 §),
– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
– uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete och mikroproduktion av

förnybar el (33 och 33 a §§), och

– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

3 Senaste lydelse 2014:1471.

background image

3

SFS 2015:768

Skattereduktion för hushållsarbete och mikroproduktion av
förnybar el

4

33 §

5

Den som begär skattereduktion för hushållsarbete eller mikroproduk-

tion av förnybar el enligt 67 kap. 11–19 och 27–33 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt

67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hus-
hållsarbete lämnas.

38 kap.

1 §

6

Fastställda formulär ska användas för att lämna

1. kontrolluppgifter,
2. åtagande enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensions-

försäkringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en
pensionsförsäkring,

3. deklarationer,
4. särskilda uppgifter, och
5. periodiska sammanställningar.

48 kap.

6 §

Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning.

Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om

det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande.

50 kap.

2 §

Kontrollavgiften enligt 1 § är 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontroll-

avgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag
då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften i stället vara
25 000 kronor.

4 Senaste lydelse 2014:1471.

5 Senaste lydelse 2014:1471.

6 Senaste lydelse 2011:1289.

Om förseningsavgiften gäller

uppgår den till

aktiebolags eller ekonomisk förenings
inkomstdeklaration

6 250 kronor

någon annans inkomstdeklaration

1 250 kronor

särskilda uppgifter

1 250 kronor

periodisk sammanställning

1 250 kronor

skattedeklaration

625 kronor

background image

4

SFS 2015:768

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

7 §

Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort dokumentations-

skyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel eller vid
omsättning av investeringsguld.

Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje tillfälle då skyldigheten inte har

fullgjorts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § i den nya lydelsen till-

lämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som
kommit den skattskyldige till del efter den 31 december 2015.

3. Bestämmelsen i 31 kap. 33 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

4. Bestämmelsen i 48 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i

fråga om deklarationer och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträ-
dandet.

5. Bestämmelserna i 50 kap. 2 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har
inletts efter den 31 december 2015.

6. Den upphävda bestämmelsen i 22 kap. 22 § gäller dock fortfarande för

beskattningsår som börjar före ikraftträdandet.

7. Den upphävda bestämmelsen i 23 kap. 7 § och bestämmelsen i 38 kap.

1 § i den äldre lydelsen gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)