SFS 2015:769 Lag om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

150769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 50 kap. 4 § lagen i stället för lydelsen enligt lagen (2014:1474) om

ändring i den lagen ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2014:1474) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2014:1474) om ändring i den lagen ska införas en ny punkt, 4, av följande
lydelse.

50 kap.

4 §

Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är

1. 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle, och
2. 2 500 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och inte är

dokumenterad i en tillgänglig personalliggare.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2

och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom
ett år från den dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften
enligt första stycket 1 i stället vara 25 000 kronor.

Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor.

2. Lagen tillämpas första gången på byggarbetsplatser där byggverksam-

heten påbörjas efter den 31 december 2015.

4. I fråga om kontrollavgiftens storlek ska bestämmelsen i 50 kap. 4 § i den

nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontrollavgifter som hänför
sig till kontroller som har inletts efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

SFS 2015:769

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015