SFS 2015:775 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

150775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 16 kap. 11 §, 59 kap. 14 § och 67 kap. 20–26 §§ ska upphöra att

gälla,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 11 §, rubriken närmast efter 67 kap.

19 § och rubrikerna närmast före 67 kap. 20, 23, 24, 25 och 26 §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 11 och 16 §§, 2 kap. 23 §, 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 7 kap.

3 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 12 och 13 §§, 42 kap. 6, 34 och 36 §§,
58 kap. 18 och 32 §§, 59 kap. 5, 9, 13 och 16 §§, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 4 och
5 §§ och 67 kap. 1, 2, 7, 8, 13 och 19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 43 kap. 17 a § och

59 kap. 1 a §, och närmast före 59 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

11 §

3

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst

(jobbskatteavdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete och
mikroproduktion av förnybar el finns i 67 kap.

16 §

4

Bestämmelser om

– förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen

(2011:1244), och

– förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete finns i lagen

(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Lagen omtryckt 2008:803.
Senaste lydelse av
16 kap. 11 § 2012:902

67 kap. 26 § 2011:1271

59 kap. 14 § 2014:1468

rubriken närmast efter 67 kap. 19 § 2011:1271

67 kap. 20 § 2011:1271

rubriken närmast före 67 kap. 20 § 2011:1271

67 kap. 21 § 2011:1271

rubriken närmast före 67 kap. 23 § 2011:1271

67 kap. 22 § 2011:1271

rubriken närmast före 67 kap. 24 § 2011:1271

67 kap. 23 § 2011:1271

rubriken närmast före 67 kap. 25 § 2011:1271

67 kap. 24 § 2013:690

rubriken närmast före 67 kap. 26 § 2011:1271.

67 kap. 25 § 2011:1271

3 Senaste lydelse 2014:1468.

4 Senaste lydelse 2011:1272.

SFS 2015:775

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:775

2 kap.

23 §

Med aktiv näringsverksamhet avses en näringsverksamhet i vilken den

som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning.

Annan näringsverksamhet anses som passiv näringsverksamhet. Självstän-

dig näringsverksamhet som bedrivs utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet anses alltid som passiv näringsverksamhet.

3 kap.

18 §

5

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster som
anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen,

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i

7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje
stycket den lagen,

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller

en fastighet i Sverige,

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att en

näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett
hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,

5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter,
6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodise-

ringsfond och expansionsfond,

7. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag eller utbetalning från ett

skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,

8. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som avser

ett fast driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig
verksamhet i Sverige,

9. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsfastighet

eller en privatbostadsrätt i Sverige,

10. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på

en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller
en del av ett hus i Sverige,

11. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt

enligt 47 kap.,

12. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på andelar i

svenska ekonomiska föreningar, och

13. inkomstslaget kapital för återfört investeraravdrag enligt 43 kap.
Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att

materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomst-
slaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sve-
rige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast drift-
ställe här.

Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 12 gäller inte för

sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4.

5 Senaste lydelse 2013:771.

background image

3

SFS 2015:775

6 kap.

11 §

6

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för

1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjande-

rätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,

3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar,
4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har medde-
lat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,

5. återförda avdrag för periodiseringsfond,
6. schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, och
7. återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt enligt 47 kap.
Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att mate-

riella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från ett
fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet
med ett fast driftställe här.

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle

ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst.

7 kap.

3 §

7

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven i

4–6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som förutom
dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 10 § är, med undantag för kapi-
talvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §.

Föreningar och trossamfund som uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ är dock

inte skattskyldiga för

1. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller

en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvud-
saklig del kommer från

– verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som av-

ses i 4 § eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål,

– verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas

som finansieringskälla för ideellt arbete, eller

– verksamhet som avser annat än försäljning av skänkta varor och som av

hävd har utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete, eller

2. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen eller tros-

samfundet och som används i verksamheten på sådant sätt som anges i 3 kap.
4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

10 kap.

5 §

8

Med pension avses ersättningar som betalas ut

1. som allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till

efterlevande enligt socialförsäkringsbalken samt motsvarande utländska er-
sättningar,

6 Senaste lydelse 2009:1409.

7 Senaste lydelse 2013:960.

8 Senaste lydelse 2010:1277.

background image

4

SFS 2015:775

2. som ålders-, invaliditets- och efterlevandepension enligt Europaparla-

mentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om anta-
gande av Europaparlamentets ledamotsstadga,

3. på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring,
4. på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, eller
5. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i

28 kap. 2 § andra stycket.

Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionsspar-

konto

1. till pensionsspararen,
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning,
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande

jämkats, eller

5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och pen-

sionssparkonton.

11 kap.

40 §

9

Barnpension enligt 78 kap. socialförsäkringsbalken ska bara tas upp

till den del pensionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av
prisbasbeloppet eller, vid pension efter båda föräldrarna, 80 procent av pris-
basbeloppet. Efterlevandelivränta ska inte tas upp till den del livräntan enligt
85 kap. 3, 5 och 6 §§ samma balk medfört minskning av efterlevandestöd och
sådan del av barnpensionen som inte ska tas upp.

Det som sägs i första stycket om barnpension gäller också motsvarande ut-

ländska ersättningar. Om både barnpension enligt socialförsäkringsbalken
och en eller flera motsvarande utländska ersättningar betalas ut, eller om
endast flera sådana utländska ersättningar betalas ut, ska den del av det sam-
manlagda beloppet som överstiger beloppsgränsen i första stycket tas upp.

14 kap.

12 §

All näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare räknas

som en enda näringsverksamhet. Om näringsidkaren bedriver självständig
näringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, räknas
dock all sådan verksamhet som en egen näringsverksamhet.

13 §

För en fysisk person som är delägare i ett eller flera svenska handels-

bolag räknas verksamheten i varje handelsbolag som en egen näringsverk-
samhet. Om ett handelsbolag bedriver självständig näringsverksamhet utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, räknas dock all sådan verksamhet
som en egen näringsverksamhet.

Om ett svenskt handelsbolag är delägare i ett annat svenskt handelsbolag,

ska verksamheten i det handelsbolaget räknas in i det ägande bolagets
näringsverksamhet. I 14 och 15 §§ finns bestämmelser om underskott från
kommanditbolag och vissa andra handelsbolag.

9 Senaste lydelse 2010:1277.

background image

5

SFS 2015:775

42 kap.

6 §

Förvaltningsutgifter får inte dras av.

34 §

Underskott av näringsverksamhet det beskattningsår då en enskild

näringsidkare upphör att bedriva näringsverksamheten ska dras av med
70 procent.

Underskottet ska dock inte dras av om det avser självständigt bedriven

näringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det
ska inte heller dras av till den del underskottet

– dragits av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap. 2–4 §§ eller legat

till grund för avdrag enligt 33 §, eller

– skulle ha fallit bort om tillgångar eller tjänster som har tagits ut ur

näringsverksamheten hade uttagsbeskattats.

Underskottet ska dras av det följande beskattningsåret eller, om den skatt-

skyldige begär det, fördelas på det året och de två därefter följande beskatt-
ningsåren.

Bestämmelserna om begränsningar vid konkurs, ackord och skuldsanering

i 40 kap. 20 och 21 §§ tillämpas också på sådant underskott.

36 §

10

Den som under kalenderåret har innehaft ett investeringssparkonto

för vilket ett kapitalunderlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp en scha-
blonintäkt. Intäkten ska beräknas till kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ mul-
tiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november närmast före det
aktuella kalenderåret ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten ska
dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

43 kap.

17 a §

Investeraravdrag får inte göras om den skattskyldige eller någon när-

stående till honom under något av de två beskattningsåren närmast före det år
förvärvet sker (förvärvsåret) eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för
förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i
vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern.

58 kap.

18 §

11

En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta

kapitel, om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp. Ett
sådant återköp ska avse hela pensionsförsäkringens värde.

I andra fall får Skatteverket medge återköp, om försäkringstagaren är på

obestånd och genom ett återköp av hela eller en del av försäkringens värde
kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt
finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt för-
säkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 §

äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av för-
säkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överföring av hela

10 Senaste lydelse 2011:1271.

11 Senaste lydelse 2010:1277.

background image

6

SFS 2015:775

pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än som
avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen
hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad.
Överföringen ska i så fall inte anses som pension enligt 10 kap. 5 § första
stycket 4 och inte heller som en betalning av premier för pensionsförsäkring.

32 §

Ett pensionssparkonto får avslutas genom en utbetalning i förtid, om

behållningen uppgår till högst ett prisbasbelopp.

I andra fall får Skatteverket medge att kontot avslutas genom en utbetal-

ning i förtid eller att en del av kontobehållningen betalas ut, om pensionsspa-
raren är på obestånd och genom en utbetalning kan få en varaktig lösning på
sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 §

äktenskapsbalken av pensionsspararens tillgodohavande.

59 kap.

Vilka som får göra pensionssparavdrag

1 a §

Pensionssparavdrag får göras av dem som är obegränsat skattskyldiga

och som har

1. avdragsgrundande inkomst av anställning och helt saknar pensionsrätt i

anställning, eller

2. avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet.
I 16 § finns bestämmelser om när sådant avdrag får göras av dem som är

begränsat skattskyldiga.

Pensionssparavdrag får även göras efter beslut om dispens enligt 8–12 §§.

5 §

12

För avdragsgrundande inkomst av anställning får pensionssparavdra-

get inte överstiga vare sig 35 procent av inkomsten eller 10 prisbasbelopp.

För avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet får pensions-

sparavdraget inte överstiga vare sig 35 procent av inkomsten eller 10 prisbas-
belopp.

9 §

För skattskyldiga som har avdragsgrundande inkomst i inkomstslaget

tjänst och i huvudsak saknar pensionsrätt i anställning, får Skatteverket
medge pensionssparavdrag med högst samma belopp som för sådana inkom-
ster som avses i 5 § första stycket. För skattskyldiga som fått särskild ersätt-
ning i samband med att en anställning upphört och som inte har ett betryg-
gande pensionsskydd, får Skatteverket medge avdrag med ett högre belopp.

13 §

Pensionssparavdrag som grundar sig på överskott av en näringsverk-

samhet eller inkomst i inkomstslaget kapital ska göras i inkomstslaget
näringsverksamhet och annat pensionssparavdrag ska göras som allmänt av-
drag, om inte annat sägs i 15 §.

16 §

13

Pensionssparavdrag får göras av den som är begränsat skattskyldig

enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om dennes överskott av förvärvs-

12 Senaste lydelse 2014:1468. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

13 Senaste lydelse 2009:1060.

background image

7

SFS 2015:775

inkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslu-
tande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Den som är obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret

ska göra de avdrag som avser den tiden. Om dennes överskott av förvärvs-
inkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslu-
tande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock pensions-
sparavdrag göras för hela året.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte i inkomstslaget

kapital.

63 kap.

3 a §

14

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grund-

avdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

65 kap.

4 §

15

För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela be-

skattningsåret är den kommunala inkomstskatten 25 procent av den beskatt-
ningsbara förvärvsinkomsten.

För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § för-

sta stycket 1, 2 eller 6 under hela beskattningsåret är den kommunala in-
komstskatten summan av de skattesatser för kommunal skatt och landstings-

14 Senaste lydelse 2013:960.

Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 pris-
basbelopp

0,687 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte
1,11 prisbasbelopp

0,885 prisbasbelopp minskat med 20 procent av
den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 1,11 men inte
2,72 prisbasbelopp

0,609 prisbasbelopp ökat med 4,9 procent av
den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte
3,11 prisbasbelopp

0,741 prisbasbelopp

överstiger 3,11 men inte
3,77 prisbasbelopp

0,430 prisbasbelopp ökat med 10 procent av
den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 3,77 men inte
5,4 prisbasbelopp

0,807 prisbasbelopp

överstiger 5,4 men inte
7,88 prisbasbelopp

0,753 prisbasbelopp ökat med 1 procent av den
fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte
12,43 prisbasbelopp

1,541 prisbasbelopp minskat med 9 procent av
den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 12,43 prisbas-
belopp

0,422 prisbasbelopp

15 Senaste lydelse 2009:1060.

background image

8

SFS 2015:775

skatt som genomsnittligt tillämpas för beskattningsåret, multiplicerad med
den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk

stats beskickning som avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas 3 §.

5 §

16

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattnings-

bara förvärvsinkomster

– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en nedre skiktgräns, och

– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en övre skiktgräns.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på

430 200 kronor för beskattningsåret 2016 och en övre skiktgräns på
625 800 kronor för beskattningsåret 2016.

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skikt-

gränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det jäm-
förelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna pris-
läget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före
beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av rege-
ringen före utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt
hundratal kronor.

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett

beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

67 kap.

1 §

17

I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska per-

soner i 2–19 och 27–33 §§ och för juridiska personer i 2 och 27–33 §§.

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

2 §

18

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,

arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), underskott av kapital, hushållsarbete och
mikroproduktion av förnybar el i nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som

beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 §§
ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

7 §

19

För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår

skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.

16 Senaste lydelse 2014:1468.

17 Senaste lydelse 2014:1468.

18 Senaste lydelse 2014:1468.

19 Senaste lydelse 2013:960.

background image

9

SFS 2015:775

8 §

20

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skat-

tereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till föl-
jande belopp.

Arbetsinkomst som
beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 pris-
basbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna och
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen
för kommunal inkomstskatt

överstiger 0,91 men inte
2,94 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan summan av
0,91 prisbasbelopp och 33,2 procent av arbets-
inkomsterna mellan 0,91 och 2,94 prisbas-
belopp och å andra sidan grundavdraget, mul-
tiplicerad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

överstiger 2,94 men inte
8,08 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,584
prisbasbelopp och 11,1 procent av arbets-
inkomsterna mellan 2,94 och 8,08 prisbas-
belopp och å andra sidan grundavdraget, mul-
tiplicerad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

överstiger 8,08 men inte
13,54 prisbasbelopp

skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen
för kommunal inkomstskatt

överstiger 13,54 prisbas-
belopp

skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen
för kommunal inkomstskatt, med avdrag för
3 procent av de arbetsinkomster som överstiger
13,54 prisbasbelopp

20 Senaste lydelse 2009:197.

Arbetsinkomst som
beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 100 000
kronor

20 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 100 000 men
inte 300 000 kronor

summan av 15 000 kronor och 5 procent av
arbetsinkomsterna

överstiger 300 000 men
inte 600 000 kronor

30 000 kronor

överstiger 600 000 kronor

30 000 kronor med avdrag för 3 procent av de
arbetsinkomster som överstiger 600 000 kronor

background image

10

SFS 2015:775

13 §

21

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.

1. Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som

utförs i bostaden.

2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
4. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på

tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

5. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med

läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden
samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller
liknande.

6. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver

och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med pro-
menader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ären-
den.

19 §

22

Skattereduktionen uppgår till

1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 §

första stycket 1,

2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2 till den del det avser

sådant hushållsarbete som anges i 13 § och 30 procent av underlaget till den
del det avser annat hushållsarbete, och

3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning

för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration
enligt 18 § första stycket 3.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor för

ett beskattningsår. Om den skattskyldige inte har fyllt 65 år vid beskattnings-
årets ingång, får skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 13 §
uppgå till högst 25 000 kronor för ett beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 i fråga om 16 kap. 11 § och i

övrigt den 1 januari 2016.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 11 och 16 §§, 2 kap. 23 §, 6 kap. 11 §, 7 kap.

3 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 12 och 13 §§, 42 kap. 6, 34 och 36 §§,
58 kap. 18 och 32 §§, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § och 67 kap. 1, 2, 7, 8, 13 och
19 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar
efter den 31 december 2015.

3. Den upphävda bestämmelsen i 16 kap. 11 § gäller fortfarande för avgif-

ter och bidrag som har betalats respektive lämnats till Stiftelsen Svenska
Filminstitutet för tid före den 1 januari 2017.

4. Bestämmelsen i 43 kap. 17 a § tillämpas första gången på förvärv av

andelar som sker efter den 31 december 2015.

5. Bestämmelserna i 59 kap. 1 a, 5, 9, 13 och 16 §§ i den nya lydelsen till-

lämpas första gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar på
pensionssparkonton som görs efter den 31 december 2015.

6. För försäkringspremier som betalats respektive inbetalningar på pen-

sionssparkonton som gjorts före ikraftträdandet gäller fortfarande den upp-

21 Senaste lydelse 2015:473.

22 Senaste lydelse 2011:1256.

background image

11

SFS 2015:775

hävda bestämmelsen i 59 kap. 14 § och bestämmelserna i 59 kap. 5, 9, 13 och
16 §§ i den äldre lydelsen.

7. Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före ikraftträdandet

gäller fortfarande den upphävda bestämmelsen i 59 kap. 14 § och bestämmel-
serna i 59 kap. 5, 9, 13 och 16 §§ i den äldre lydelsen för försäkringspremier
som betalats och inbetalningar på pensionssparkonton som gjorts under be-
skattningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om premier som betalats och
inbetalningar som gjorts efter ikraftträdandet gäller att avdrag får göras för
dessa bara till den del som avdragsutrymmet beräknat enligt 59 kap. 5 § i den
nya lydelsen överstiger avdraget för premier som betalats respektive inbetal-
ningar som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet.

8. De upphävda bestämmelserna i 67 kap. 20–26 §§ gäller dock fortfarande

för beskattningsår som börjar före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015