SFS 2015:777 Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

150777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194)

om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska ha följande lydelse.

7 §

2

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden

mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdes-
skatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren före begäran om
utbetalning.

Utbetalningen får dock uppgå till högst
1. samma belopp som köparen har betalat om den avser sådant hushålls-

arbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den avser

annat hushållsarbete.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära

skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger
50 000 kronor för ett beskattningsår. Om den skattskyldige inte har fyllt 65 år
vid beskattningsårets ingång, får utbetalning inte ske till den del den prelimi-
nära skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 §
inkomstskattelagen skulle överstiga 25 000 kronor för ett beskattningsår.

17 §

3 Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 §

beslutat om till utföraren, och

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan

ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivar-
deklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare

tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsva-
rande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst

50 000 kronor för ett beskattningsår. Om köparen inte har fyllt 65 år vid
beskattningsårets ingång, får den preliminära skattereduktionen för sådant
hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)
uppgå till högst 25 000 kronor.

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2014:1458.

3 Senaste lydelse 2011:1426.

SFS 2015:777

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:777

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

19 §

4 Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av

hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan

ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivar-
deklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, per-

sonnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för
utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller

annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen

enligt 17 § och, om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång,
hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som
anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt medde-

lande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt
17 §. Om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, ska det av
meddelandet framgå hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant
hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:1426.

;