SFS 2015:798 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

150798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i skollagen (2010:800) ska infö-

ras en ny paragraf, 29 kap. 28 a §, av följande lydelse.

29 kap.

28 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för huvudmän att använda bedömningsstöd i
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:137, bet. 2015/16:UbU4, rskr. 2015/16:48.

SFS 2015:798

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015