SFS 2015:819 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

150819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 §, 5 kap. 8 § och 9 kap.

13 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

En medlem som har avgått ur en medlemsbank har rätt att få ut sina in-

betalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet
får dock inte överstiga hans eller hennes andel i förhållande till övriga med-
lemmar av bankens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till
tiden för avgången. Vid beräkningen av bankens egna kapital ska man bortse
från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden för ut-
vecklingsutgifter och förlagsinsatserna. Banken får betala ut en medlems in-
betalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser tidigast sex
månader efter dennes avgång. Utbetalning får verkställas bara en gång per
kvartal och efter Finansinspektionens tillstånd. Inspektionen ska ge tillstånd
till utbetalning om inte bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventy-
ras.

Den som har avgått har vidare rätt att på samma sätt som övriga medlem-

mar få ut sin andel av beslutad vinstutdelning.

Går medlemsbanken i likvidation inom sex månader från avgången eller

meddelas inom samma tid beslut om att försätta banken i konkurs, ska rätten
för den som har avgått att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för
reglerna om skifte av bankens tillgångar.

En medlems rätt enligt första�tredje styckena får begränsas i stadgarna.

Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller
10 kap. 3 § andra stycket.

5 kap.

8 §

3

Inlösen enligt 7 § sker till det belopp som utgör insatsens storlek enligt

förlagsandelsbeviset eller, för förlagsandelar som har registrerats hos en cen-
tral värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument, insatsens storlek enligt registreringen. Beloppet får dock

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse 2004:318.

3 Senaste lydelse 2007:871.

SFS 2015:819

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:819

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

inte överstiga det som av medlemsbankens eget kapital enligt den senast fast-
ställda balansräkningen, utan anlitande av uppskrivningsfonden, reservfon-
den, kapitalandelsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter, är att hänföra
till andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser.

Om banken försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år efter in-

lösen, ska det som föreskrivs i 4 kap. 2 § om återbetalning tillämpas i fråga
om förlagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser som har kunnat
lösas in utan föregående uppsägning.

9 kap.

13 §

4

Likvidatorerna ska för varje räkenskapsår lämna en årsredovisning,

som ska läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande. I
fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på stämman tilläm-
pas inte 7 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 denna lag. Bestämmelserna i 5 kap.
20, 37�44 och 48 §§ och 6 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen
(1995:1554) samt 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 4 och 6 kap. 2 och 3 §§ lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag behö-
ver inte heller tillämpas.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post. Balansräkningen ska

dock innehålla uppgift om insatskapitalet, i förekommande fall fördelat på
medlemsinsatskapital och förlagsinsatskapital.

En tillgång får inte tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa ef-

ter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa
ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräkningen
eller om det för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas gå åt ett
belopp som väsentligt avviker från den redovisade avsättningen eller skulden,
ska det beräknade beloppet anges vid tillgångs- eller avsättnings- eller skuld-
posten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 1999:1116.