SFS 2015:823 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

150823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 a § lagen (2004:46) om vär-

depappersfonder

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 a §

3

Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen

(1995:1554) ska fondbolag anses som publika aktiebolag.

Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktiebolagslagen

(2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor ska fondbolag anses som
aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Henrik Lennefeldt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2006:573.

SFS 2015:823

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015